Islamkritik

Islam, en totalitär politisk ideologi som av sina anhängare kräver att de skall eftersträva dominans med alla nödvändiga medel. Saklig och motiverad kritik av islam, koranen och Muhammed, ej riktad mot muslimer som individer eller folkgrupp.

2005/02/23

Det stora Jihad och det lilla Jihad?


Muslimska Brödraskapets symbol. Svärden symboliserar Jihad Posted by Hello

Texten nedan är fritt översatt från en muslimsk sajt, med egna kommentarer. Frågan är alltså: är Jihad en fredlig strävan, eller en plikt att ta till våld?

En helig plikt
Jihad, det heliga kriget, är en religiös plikt för alla muslimer. Den muslim som vägrar Jihad begår en stor synd, den som accepterar Jihad är garanterad en plats i paradiset.


Lugnande besked
För icke muslimer kan Jihad uppfattas som ett hot, men när det nämns brukar vi snart få lugnande besked.

Vi får höra att dessa uppfattningar om Jihad är ett uttryck för islamofobi eller en djup okunskap om islam.


Jihad, yttre eller inre kamp? Posted by Hello


Standardsvaret
Det som brukar sägas till islams försvar är att:

- Det ”stora Jihad”, Jihad Akbar, individuell kamp mot de egna begären

Är överordnad:

- Det ”lilla Jihad”, Jihad Ashgar, den väpnade kampen mot islams fiender

Det låter ju betryggande, men är det sant?


Varför håller inte alla med?
Om nu allt vore så enkelt och fridfullt, varför verkar många muslimer faktiskt tycka annorlunda?

Varför finner vi många våldsamma muslimer just bland de som studerar Koranen mest?

Har aggressiva fundamentalister bättre förstått islams budskap än de moderata?


Enkla villfarelser?
Om dessa enkla påståenden om Jihads sanna ofarliga innebörd vara sanna, borde rimligtvis belästa och insatta muslimska ledare kunna förklara sammanhangen för sina missledda trosfränder.

Vi skulle då slippa hot om framtida muslimskt maktövertaganande och nutida terrorism.


Betydelsen av att förstå situationen
Konsekvenserna av missförstånd i denna fråga kan vara förödande:

- Om väpnad kamp enligt islam är underordnad borde terroristproblematiken försvinna genom enkla utbildningskampanjer.

Alla försök till motstånd från västerlandets sida vore då kontraproduktivt och skulle riskera att utlösa en allvarligare konflikt.


- Om väpnad kamp är en muslims högsta plikt, blir en framtida konflikt närmast oundviklig med katastrofala konsekvenser för icke muslimer om vi inte inser faran i tid.

Så hur förhåller det sig?


Stödet för Jihad Ashgar och Jihad Akbar
Enligt en muslimsk sajt baseras hela tanken på den överordnade rollen för Jihad Ashgar, den lilla Jihad, på svaga och ofta ifrågasatta Hadither:

- När profeten återvände från slagfältet sade han ”Vi har alla återvänt från Jihad Ashgar till Jihad Akbar”, en följeslagare frågade, ”Vad är Jihad Akbar?” Han svarade: ”Jihad mot begären.” (Imam Bahiqai, min översättning från engelska)

- Profeten, vid tidpunkten då han återvände från en strid sade: ”Vi har alla återvänt från den bästa av platser, och ni har återvänt från Jihad Ashgar, för att kämpa i Jihad Akbar”. Följeslagarna frågade: ”Vad är Jihad Akbar?” Han svarade: ”Någons strid mot sina begär.” (Tarik al Baghadadi 13/493, min översättning från engelska)


Svaga Hadither
Det visar sig att båda dessa Hadither anses som svaga.

- Bahiqai säger själv att den är härledd via en kedja mindre pålitliga berättare och att han bara berättar vad han hört från dem.

- Tarik al Bhagadadis Hadith anses som svag eftersom det i dess kedja av återberättare finns berättare som anses opålitliga och är kända för att ha hittat på historier på egen hand.


I konflikt med starka Hadither
Dessutom står dessa svaga Hadither i konflikt med andra, starkare Hadither:

- Profeten tillfrågades: ”O Rasulullaah! Vilket dåd kunde vara likvärdigt med Jihad Fi Sabilillah?” Han svarade: ”Du har inte styrkan att utföra detta dåd.” Frågan upprepades två eller tre gånger. Varje gång svarade han: ”Du har inte styrkan att utföra det.” När de ställt frågan för tredje gången, sade han: ”Den som går ut i Jihad är som en person som fastar, står i bön (konstant), och lyder Allah i Aayah, och inte bryter sin fasta eller sina böner förrän Mujahid återvänder från Jihad Fi Sabilillah.(Imam Muslim, Hadith nr 4636, min översättning från engelska)

- En man kom till Allahs budbärare, och sade: ”Led mig till ett sådant dåd som är likvärdigt med Jihad (i belöning).” Han svarade: ”Jag kan inte finna något sådant dåd.” Sedan tillade han: ”Kan du, under den tid Mujahid har gett sig iväg på Jihad, gå in i din moské för att utföra Salat utan uppehåll och iaktta Saum utan att bryta den?” Mannen sade: ”Men vem kan göra det?(Bukhari, Volym 4, Hadith 44, min översättning från engelska)

- En kvinna kom en gång till profeten och sade: ”O Rasulullaah! Min man har gått ut i kriget och vanligtvis när han ber så följer jag honom i hans Salat och jag följer honom i all hans tillbedjan. Därför, visa mig en handling som kan likställas med hans tills han kommer tillbaka.” Han sade till henne: ”Kan du stå utan att sitta, utföra Saum utan att bryta den och Dhikr tills din man återvänder?” Hon svarade: ”Jag är inte stark nog, o Rasulullah” Så han sade till henne: ”Vid Allah vars tjänare jag är, även om du var stark nog skulle det med visshet inte ens uppnå en tiondel av din mans dåd.” (Hakim in al Mustadrak 2/73, min översättning till engelska)

Från ovanstående tre Hadither står det klart att det inte finns någon handling som enligt islam kan liknas vid att med vapen kämpa för islam.


Inte exakt "krig"?
Det finns då de som skulle säga att Jihad enlig Bukhari och Muslim inte exakt betyder krig med vapen, utan snarare kanske sinnenas, eller intellektens krig.


Ghaaziyan=krig
Men om man granskar Al-Hakims Hadith står det klart att det arabiska ordet för kriget, Ghaaziyan, enbart kan betyda krig med vapen och våld.

- En man frågade Rasulullaah: ”.. och vad är Jihad?” Han svarade: ”Du slåss mot de otrogna när du möter dem på slagfältet.” Han frågade igen: ”Vilken sorts Jihad är den högsta?” Han svarade: ”Den person som dödas då han spiller sitt sista blod.(Ahmad i sin Musnad 4/114, min översättning från engelska)

Kan denna Hadith uttrycka saken tydligare?


Inte sova eller äta på ett år?
Vi ser alltså av ovanstående Hadither att det inte är fysiskt möjligt för någon att göra ett större dåd enligt islam än att ge sig ut i strid.

Ingen kan låta bli att helt äta, sova eller göra annat än be under den tid de heliga krigarna utför sitt Jihad, vilket kan ta månader och år.


Inre begär svårare hemma än i krig?
Man kan också fråga sig hur kampen mot de inre begären kan vara större och viktigare hos den som inte ger sig ut i striden, jämfört med den som kämpar i krig och riskerar sitt liv.

Det gör anspråken på att den inre kampen skulle vara större inte bara illa underbyggd, utan också ologisk.


Frestelsen att fly, längtan efter bekvämlighet
Den som är ute i kriget möter samma och värre frestelser från Satan än den som stannar hemma, där den stridande kämpar mot frestelsen att fly, ge upp eller svika sin plikt att slåss för islams sak mot de otrogna.

Sura 2:212 Det har föreskrivits eder att strida, huru motbjudande det än månde vara för eder.

Sura 4:78 De, som tro, strida för Guds sak, och de, som är otrogna, strida för Taguts sak; striden alltså mot Satans anhängare! Satans anslag äro förvisso vanmäktiga.

Dessa och många andra koranverser visar hur de stridande måste kämpa mot sina begär och satans försök att locka bort dem, i högre grad än de som inte strider. Hur skulle då de som väljer att inte gå ut i det heliga kriget kunna säga att de väljer den ”stora Jihad”?


- En följeslagare passerade en dal där det fanns en källa med uppfriskande vatten vilket förvånade honom. Efteråt sade han: ”Om jag avlägsnade mig från människors sällskap och jag levde på denna plats (för att utföra tillbedjan) men jag kunde inte göra detta förrän jag fått tillstånd av Rasulullaah. Skulle detta vara det yppersta att göra mot Rasulullaah?” Profeten sade: ”Gör inte det, eftersom existensen hos en av er bland Fi Sabilillaah är mer ypperligt än Salat hemma i 70 år. Vill du inte få förlåtelse från och från honom att släppa in dig i Jannah? Ughzuu Fii Sabiilillaah (att föra krig för Allah), den som slåss för Allah för så lång tid som det tar för en kamel att hämta sig från en mjölkning till nästa, med visshet är Jannah säkerställt för honom.”. (Hadith Abu Hurairah, min översättning från engelska)

Av denna sista Hadith är det tydligt att den motsäger alla påståenden från de som hävdar den interna kampen mot de egna begären skulle vara större än kriget mot de otrogna.

För en rättrogen muslim finns inget högre än att slåss mot islams motståndare.

Det är ett obehagligt faktum, men något vi i västerlandet bör vara medvetna om.

Vi bör inte låta oss luras av Taqiah, moderata muslimers önsketänkanden eller mainstream-medias lugnande budskap.


4:97 De av de rättrogna, som sitta overksamma utan att hava lidit någon skada, och de, som våga sina ägodelar och sitt liv för Guds sak, äro icke lika. Gud har upphöjt dem, som våga sina ägodelar och sitt liv för Guds sak, ett steg över dem, som sitta overksamma. Bådadera har Gud lovat det yppersta, men dem, som strida, har Gud utmärkt med stor lön framför dem, som sitta overksamma,

Var och en bör på egen hand bilda sig in uppfattning om islam är en fredlig eller krigisk religion.Mer läsning, på Sindbad kan man se hur svenska muslimer argumenterar på samma sätt.

2005/02/17

Europa och våldet

Råkade på FOMI:s debattforum se följande fråga: "Hur bevara det sekulära Sverige och Europa?"

Eftersom frågeställningarna verkade leda till vissa våldsspekulationer så blev mitt svar som följer...


Självklart finns risken för en våldsam utveckling, kanske 30-200 år framåt i tiden, beroende på den demografiska och politiska utvecklingen.


Populära antaganden
Den, som det ser ut idag, främsta riskfaktorn är att man i Europa fortsätter att låta populära antaganden om islams fredlighet styra samhällsdebatt och politiskt klimat.

I västvärlden lyssnar vi idag helst till muslimer och apologeter som försäkrar att

- islam kan och kommer att reformeras

- islam är en fredlig religion

- det bästa sättet att hantera situationen är att tona ned eller avfärda all kritik som kan uppfattas som kränkande av muslimer

Allt annat kallas slentrianmässig för islamofobi, ett bekvämt sätt att somatisera och byta ämne.

Ovälkomna åsikter klassas som psykisk ohälsa, och behöver inte bemötas i sak.


Hoppfullhet – "problemen försvinner"
Med denna traditionellt europeiska eftergiftspolitik hoppas man att att problemen skall försvinna av sig själva. Det är oklart på vilka grunder.

"Hoppet är den svages vilja", vem som nu sade så...


Den muslimska majoriteten
Apologeterna har förstås rätt om att de flesta muslimer är fredliga, och som individer inte mer våldsamma än någon annan.

Frågan är vad det i längden gör för praktisk skillnad, om de inte är beredda att göra motstånd mot sina mer aggressiva trosfränder.


Lycklig förnekelse
Många av dessa fredliga muslimer lever i ett tillstånd av lycklig förnekelse av de grundläggande problem som redan i grundtexterna är oupplösligt förenade med islam.


Godhet och äkta islam
Istället accepterar de att "äkta" islam är identiskt med godhet, utan att någonsin vilja eller våga ifrågasätta dessa noggrannt inpräntade idéer.


Tänkande och rationalisering
Istället för tänkande ägnar sig många muslimer åt rationalisering.

De söker stöd för sin övertygelse istället för att ifrågasätta den, och avfärdar med automatik alternativa verklighetsbeskrivningar och förklaringsmodeller.


Ett vanligt fenomen
Vem kan klandra dem, när till och med väl insatta icke muslimer väljer att uppfatta verkligheten på samma sätt?


Stockholmssyndrom, för- och nackdelar
Man kan likna det vid Stockholmssyndromet, de som utsätts för ett hot väljer att solidarisera sig med de som hotar dem.

När realiteterna blir obehagliga är det inte svårt att hitta behagligare sätt att se på saken.

Tyvärr minskar det också möjligheterna att påverka situationen till sin fördel.


Det är som det är
Men verkligheten är inte bekymrad över vad vi tror om den.

De grundläggande faktorer som styr den framtida utvecklingen påverkas inte av våra förhoppningar och farhågor.


En gång skrivet..
Koranens intoleranta och våldsamma erövrarbudskap, underbyggt av Hadither, och Muhammeds eget exempel kan inte tas bort ur islam.

De som tror att en reformering av islam är praktiskt möjlig, eftersom det skett inom kristendomen, underskattar skillnaderna mellan religionerna.

De bortser också från hur lång och svår kampen inom västerlandet varit mot kristendomens skadliga verkningar.

Kristendomen förlorade trots allt inte sin dominerande ställning förrän den öppet började ifrågasättas och kritiseras.

Ifrågasättande och kritik av islam är allvarligare och farligare enligt Koranen än motsvarande kritik av kristendomen enligt Nya Testamentet.


Våld, om nödvändigt och möjligt
Islam är en universalistisk religion. Målet är att hela världen till sist skall domineras av islam - om möjligt och nödvändigt med våld.


Kronologi
När verserna i Koranen ses i kronologisk ordning, och Muhammeds eget liv tas i beaktande, blir bilden av islam som en imperialistisk och våldsförhärligande religion tydlig.


Rättrogen kritik av våldet
Det enda en rättrogen muslim sakligt kan kritisera dagens våldsbenägna fundamentalister för är att de brister i fråga om tålamod, att de riskerar att provocera fram en för muslimer katastrofal motreaktion.


Fortsatta önsketänkanden?
Om européerna fortsätter att ignorera och misstolka verkligheten, och om de muslimer som idag tror att islam är den fredliga religion den gärna utger sig för att vara, ostört får fortsätta sin verklighetsflykt riskerar vi en obehaglig utveckling.


Demokrati blir diktatur
Det skulle kunna leda till att islam fredligt tar över Europa, som blir ett Eurabien där icke muslimer utsätts för en tilltagande dhimmifiering och ett stadigt ökande förtryck.

Ett med tiden totalitärt och alltmer mardrömslikt samhälle, som uppnås med demokratiska medel.

Går det långsamt nog är det möjligt att motståndet blir mycket svagt.

Västeuropas judar gick mot sin undergång utan att ställa till alltför mycket besvär. De var i numerärt underläge och kunde väl inte tro att det skulle gå så illa.

För att citera TS. Eliot,

This is the way the world ends
Not with a bang but a wimper

Det är priset som den som eftersträvar "fred till varje pris" får betala.

För wahhabistiskt influerade muslimer är detta förstås en önskedröm.


Den våldsamma vägen...
Jämfört med något sådant så är till och med en våldsam utveckling att föredra.

Där skulle förmodligen företrädarna för västerländska värderingar i kraft av sin rikedom och sina militära traditioner vinna, förutsatt att de var beredda till de uppoffringar och den brutalitet som krävs för att vinna ett krig.

Det är också möjligt, och förstås önskvärt, att det utvecklas annorlunda. Förmodligen är ett sådan våldsam reaktion på utvecklingen inte heller nödvändig.


Eller öppenhet, hård debatt och fritt informationsutbyte
Eftersom de flesta muslimer sannolikt inte är fullt medvetna om, eller bortser från vilka konsekvenser deras religion medför, eller vilka krav som i förlängningen ställs på dem som rättrogna muslimer bör det vara möjligt att påverka dem.


Universella värden
Västerländska ideal är universella.

Den som på kräver individuell frihet för sig själv måste i konsekvensens namn, och för sin egen skull också erkänna andras rätt till frihet.


Attraktiva och framgångsrika värden
Västerländska ideal är också attraktiva och har en stark dragningskraft långt utanför den västerländska sfären.


Männens värld
Motståndet mot dem beror först och främst på män som sitter fast i förlegade kulturer.

Globaliseringen ger en ökad integration av världsekonomin och en ständigt närvarande massmedia.

Dessa män konfronteras alltmer med sin kulturs misslyckanden, och vidden av deras maktlöshet blir alltmer tydlig.


Globalisering och makten över kvinnorna
Det enda som kan ge dessa män en upplevelse av makt är deras kontroll över "sina" kvinnor.

I takt med att de märker hur deras klanbaserade makt tycks minska, och hur deras misslyckade samhällen blir alltmer efter i den internationella konkurrensen blir deras makt över kvinnorna alltmer värdefull och omistlig.


Motståndarna till individualismen
För att kunna skydda den könsbaserade makt de har vill de gå till motangrepp.

De vill krossa denna västerländska individcentrerade kultur som inte är förenlig med ett förtryck av halva mänskligheten, vare sig ur moralisk eller ekonomisk synvinkel.

De upplever västvärlden som ett hot mot deras manliga värdighet. I det sammanhanget är islams gröna flaggor ypperliga banér att samlas kring.


Alternativet till demografisk katastrof eller blodbad
Vi har nu två alternativ att undvika. Det första, där Europa i demokratisk ordning utvecklas mot en samling islamistiska diktaturer. Det andra, där vi ser regionala blodbad och våldsamma konflikter mellan hela folkgrupper.

För att undvika dessa båda måste ett tillräckligt antal människor vara beredda att verka för västerländska idéers spridning, och de måste tillåtas göra det utan att begränsas av hänsyn till inbillade kollektiva rättigheter.

Det handlar då om att tala öppet och ärligt om problemen, och acceptera de kortsiktigt obehagliga konsekvenserna av detta.


Att acceptera konsekvenserna
Västerlandet måste vara berett på våldsamma reaktioner från de som inte kan acceptera kritik, och vara beredd på en ökad våldsanvändning från motståndarnas sida.


Vi skapar terrorister
De som varnar för att vi genom att hävda att vår egen uppfattnings överlägsenhet alienerar människor och ”skapar nya terrorister” har fullkomligt rätt.


Att acceptera terrorism
Det kommer sannolikt att leda till nya tragedier och terrordåd. Men utan att göra hävda vår egen ideologi finns det inget som kan förmå motståndarnas mer tvivlande sympatisörer att lämna islam.


Terror - visar på effektiva kampanjer
Ett ideologiskt krig kan också leda till våld från islamisters sida, och det är möjligt att detta våld indikerar att de ideologiska angreppen har avsedd effekt.


Upptrappning?
Kanske bör vi trappa upp det ideologiska kriget så att det ger just en så pass våldsam reaktion som vi är beredda att acceptera, kanske bör vi höja vår egen acceptansnivå för islamistiskt våld?

De lugna dagarna är snart över.


Våldsanvänding och informationsspridning
Motstånd genom våldsanvändning mot islamistiskt våld bör:

- endast göras av staten
- endast det våld nöden kräver
- endast när det är absolut nödvändigt.

Vi talar här om:

- nödvärnsprincipen
- statens våldsmonopol
- statens kärnuppgift, att skydda medborgarna

Informationsspridning, intellektuell konfrontation och öppen saklig diskussion skall däremot ske när helst det är möjligt utan några som helst begränsningar för någon part.


Döda terroristerna?
Det går teoretiskt att döda eller fängsla alla nu levande terrorister, men så länge deras drivkraft, islam, är stark kommer det ständigt att komma nya våldsverkare.

Det räcker att det finns tillräckligt många muslimer och muslimska länder som uppnått en viss inkomstnivå.


Våldsanvändning, för att kunna tala fritt
En ensidig inriktning på våldsanvändning, ett ”krig mot terrorismen, inte mot islam” kan inte vinnas utan oacceptabla konsekvenser för både västvärldens samhällen och deras motståndare.

Våldsanvändningen har sin roll, men den bör syfta mer till att skydda oss mot konsekvenserna av att den ideologiska kampen är framgångsrik.


Clausewitz - motståndarens kraftcentrum
Huvudmotståndet bör inriktas på det som förenar och driver både fanatiska muslimska extremister och de som i regel benämns som moderata.

För att använda en term från Clausewitz, det är motståndarens kraftcentrum som bör slås ut eller försvagas.

Det rör sig då förstås om islam som idékomplex, Koranen och Haditherna som dess textmässiga källor, och Muhammed som dess så kallade profet.


Intoleransen, ett svaghetstecken
Islam är en ideologiskt svag religion, vilket bekräftas av den stingslighet och intolerans som många muslimer visar när deras tro ifrågasätts.


Kognitiv dissonans
De drabbas då av kognitiv dissonans, och vill inte höra mer.

Det bör finnas goda möjligheter att en aggressiv ideologisk strategi kan bli framgångsrik när det rör sig om moderata muslimer som inte är helt engagerade i sin tro. De har ännu inte investerat så mycket i sin tro, utan kan ändra uppfattning utan att den känslomässiga kostnaden blir alltför hög.

För fundamentalistiska muslimer som engagerar sig fullt ut i religionen finns förmodligen inget att göra. Hellre än att utsätta sig för obehaget att ändra uppfattning och förnedringen att ha blivit lurade på så viktiga delar av ett fullvärdigt liv föredrar de att inte höra på något som kan motsäga deras uppfattning. De engagerar sig bara än mer i sin religion.


Ingen slutgiltig seger
Hur framgångsrik ett ideologiskt präglat angreppssätt än är kommer det att fortsätta finnas muslimer, även fundamentalistiska och våldsamma sådana.

Men de våldsamma kommer att vara färre, mer utsatta och ha svårare att genomföra sina våldshandlingar.


En globaliserad värld
Det är en antagligen en illusion att religiöst motiverade, icke territorialbaserade motståndare kan nedgöras helt.

Västvärlden får i bästa fall leva med mycket långvariga konflikter på en lägre, och ibland högre nivå.

En globaliserad värld ger uppluckrade gränser.

Västvärldens välsignelser sprids utanför våra gränser, till allas fördel.

Men vi får då också leva med att omvärldens problem alltmer berör också oss.

2005/02/15

Halshuggningar

Islam är en fredlig religion...

Vad gör denna religion med människor?

Jag rekommenderar ingen att se dessa videos, men de är trots allt verklighet.

Har bara sett två av dem, klarade inte mer.

Från Medina
8.12 Och när din herre meddelade änglarna denna uppenbarelse: "Jag är med eder; styrken alltså dem, som tro! Jag skall injaga skräck i deras hjärtan, som äro otrogna; halshuggen dem och huggen av dem alla fingrarna!"

Från Medina
47.4 När I möten dem, som äro otrogna, så halshuggen dem, tills I anställt ett blodbad bland dem! Slån dem då i bojor!
47.5 Och skänken sedan efter eller fordren lösepenning, tills vapnen nedlagts! Så är det. Om Gud velat, så skulle han ha gjort sig kvitt dem, men det är för att han skall pröva eder genom varandra. De, som dödats för Guds sak, deras gärningar skall han aldrig låta gå om inte.


Muslimska terrorister skär huvudet av:

- Jack Hensley
- Eugene Armstrong
- Kim Sun Il
- Paul Johnson
- Nicholas Berg

En rysk soldat avrättas av tjetjener

Det begås grymheter i världen. Men att videofilma dem, och stolt visa upp för världen...

En religion skapad av psykopater, som gjord för psykopater.

Lika bra att veta vilka krafter vi har att göra med.

Du som råkar tillhöra denna majoritet av fredliga muslimer, dessa människor gör detta i din religions namn.

Är de missledda, eller är du?

Kan det vara så att de fredliga, toleranta verser du rabblar är från Mecka, och de krigiska från Medina?

2005/02/13

Dhimmikrati - något för SAOL?

"Dhimmikrati", "Dhimmikratisk", "Dhimmikrater". Ord jag borde ha kommit på själv, men någon hann visst före. Kommer från "Dhimmi", skrivs ibland också Zimmi


En kollektiv villfarelse
Dhimmikratiska beslut kan man vänta sig när massmedia, den stora allmänheten och vår styrande elit är övertygade om att islam är en fredlig religion, och att västvärlden inte bör konfrontera islamister.


Framåt mot Eurabien
Istället arbetar de för att öka respekten för islam, lovprisa islamiska värden, skapa acceptans för muslimsk invandring och en integration mellan Europa och den muslimska världen.

De verkar i praktien för att skapa ett Eurabien.


Välstånd löser alla problem?
Förhoppningen är att problemen försvinner så snart välståndet sprider sig till den muslimska världen.

Den traditionella sättet för våra politiker att lösa ett problem är ju att kasta pengar på det tills det försvinner.


Fattiga eller rika
Men är det inte troligare att västvärlden skaffar sig rika fiender istället för fattiga fiender, varför skulle den muslimska världen ändra sig om deras grundfilosofi verkar fungera?


Frihet ger välstånd, ger välstånd frihet?
Västerländska värderingar och individuell frihet leder till välstånd.

Men välstånd leder inte automatiskt till västerländska värderingar och individuell frihet.


Frihet för alla=>individuell kreativitet=>kollektivt välstånd
Välstånd skapas när människor får arbeta, skapa och uppfinna fritt, när de för sin egen skull samarbetar med andra och utnyttjar sin kreativitet för att öka sina individuella livsmöjligheter.

Välstånd ger en individ ökad frihet, men varför skulle han/hon bry sig om andras frihet när målet redan är uppnått?

Orsakssambandet kollektivt välstånd=>kreativitet=>frihet för alla, kan jag inte se.


PS. SAOL=Svenska Akademins Ordlista

Vad är Dhimmi?


Posted by Hello
Skrivs ibland Zimmi, betyder på arabiska "beskyddad person".


Icke-muslimer i en islamisk stat
Att vara "beskyddad" kan ju låta trevlig..., men det "skydd" en Dhimmi åtnjuter har enligt Sharia vissa förbehåll.

Det rör sig först och främst om ett villkorligt skydd mot att utsättas för Jihad, och alltså dödas eller förslavas. Låter det fortfarande lika sympatiskt?


För Bokens folk
De som inte är judar eller kristna, kan inte vara Dhimmi, och saknar i princip alla rättigheter.

Deras rättsliga status beror helt av hur muslimerna väljer att tolka lagen.


Att köpa sitt liv
Dhimmi har enligt islam inte rätt att leva, utan köper denna rätt av herrefolket, muslimerna, genom att betala skyddsskatten, Jizya.

Denna skatt skall betalas "i ödmjukhet", och Dhimmi förväntas vara tacksam för att ha fått denna möjlighet att slippa dödas. I praktiken innebar "ödmjukheten" i regel att Dhimmi skulle förödmjukas.


Rätten att ta...
Islam är en nomadiserande stamkulturs politiska ideologi, utformad för att öka stammens rikedom genom att angripa andra stammar, ta slavar och tvinga andra att arbeta för dem som lydfolk, som Dhimmi.

En ideologi som erbjuder sina anhängare den moraliska rätten med våld tilltvinga sig rätten att leva av andras arbete, som ett priviligierat folk, som ett herrefolk.

Islamisternas iver att erövra världen kanske blir aningen mer begriplig ur det perspektivet? De och deras efterkommande får ju en påtagligt priviligierad tillvaro.


Utlämnade till godtycke
Reglerna om Dhimmi har tolkats mer eller mindre välvilligt gentemot icke-muslimerna genom historien.

Dhimmi är alltid att betrakta som en andra klassens medborgare, utlämnade åt den härskande klassens godtycke.


Exempel på villkor för beskydd
Dhimmi får "beskydd", under vissa villkor.

Nedanstående regler har under olika skeden tillämpats historiskt, och kan inte sägas strida mot Sharia.

- Dhimmi måste villigt, eller ödmjukt, betala "Jizya", en särskild skatt

- Dhimmi har begränsade juridiska rättigheter jämfört med muslimer

- Dhimmi kan inte i domstol bestrida något en muslim gör mot dem

- Dhimmi kan inte vittna mot en muslim i en domstol

- Att en muslim skulle våldta en Dhimmi-kvinna anses per definition omöjligt

- Att en muslim dödar en Dhimmi kan inte betraktas som mord, högst som dråp. En Dhimmi som fysiskt angriper en muslim avrättas

- Dhimmis måste kunna identifieras på sin klädsel, så att muslimer inte riskerar att besmutsas av deras orenhet. (Den gula stjärna som nazisterna krävde att judarna skulle använda är ett arv från den muslimska värden )

- Dhimmi kan inte äga något på samma sätt som en muslim, bara disponera tinget i fråga

- Dhimmi kan inte inneha offentliga befattningar

- Dhimmi får inte bära vapen

- Dhimmi får inte rida på kameler eller hästar

- Dhimmi får inte bygga kyrkor högre än moskéer

- Dhimmi får inte sörja högljutt


Alternativet till Dhimmi
Det skydd som Dhimmi åtnjuter kan dras tillbaka om:

- Dhimmi revolterar mot islamisk lag
- Dhimmi samarbetar med icke-muslimska stater
- Dhimmi vägrar betala Jizya
- Dhimmi förmår en muslim att överge sin tro
- Dhimmi skadar en muslim eller dennes egendom
- Dhimmi begår "Haraam", hädar, skändar islam, koranen eller Muhammed


Påven, Johannes Paulus kysser Koranen Posted by Hello


Inget beskydd - Jihad
När skyddet dras tillbaka, vidtar Jihad, och personen kan alltså dödas eller förslavas, eftersom han/hon redan sagt nej till att konvertera till islam.


Andalusien?
Det är intressant att det idag talas i lyriska ordalag om hur bra icke-muslimerna hade det i Andalusien under muslimskt välde.

Man bortser då gärna från att de trots allt var Dhimmi, deras rättigheter var inte garanterade, och deras villkor försämrades fortlöpande.


Skulle du...
Skulle du rekommendera någon att utelämna sitt liv och sin säkerhet till andras eventuella välvilja?

- Någon som följer en Koran som är fylld av uppmaningar till våld och övergrepp mot icke-muslimer?

- Någon som följer en profet som var krigsherre, våldtäktsman, mördare, pedofil, avtalsbrytare, rekommenderade lögner?

- Någon som följer en Gud som väljer vilka som skall bli muslimer, och sedan straffar de som inte blir det?

- Någon som förkastar förnuftet, vägrar all diskussion, och undviker all intellektuell konfrontation?

- Någon som följer en religion som tillåter slaveri? Idag?

Listan kunde vara längre, men om du godtar att vara Dhimmi är du utlämnad åt dessa människor.

Låter det bra?

2005/02/12

Ett livsöde och Sharia, muslimsk lag

Låt oss betrakta bilden av en ung kristen flicka i ett islamiskt land, till exempel Sudan.

När hon är fyra år gammal rövas hon bort från sina föräldrar i en slavräd. Hon ges ett nytt muslimskt namn, och tvingas under vapenhot att be som en muslim.

Vid fem års ålder omskärs hon.

Vid sex års ålder är hon förlovad med en äldre man.

Vid nio års ålder gifter hon sig med med honom och blir regelbundet våldtagen.

Under det följande året blir hon slagen dagligen.

Vid tio års ålder blir hon våldtagen av en annan muslim, och döms till döden eftersom hon anklagas för att ha uppmuntrat honom.

Natten före sin avrättning våldtas hon av en fängelsevakt och försäkras att hon kommer att få tillbringa evigheten i helvetet.

Nästa dag piskas hon till döds.

Detta var ett fiktivt fall, men det är en livshistoria som har upplevts av många flickor.

Liknande saker kan hända även i andra kulturer och andra länder.

Men...

Under hela hennes korta liv har ingen av de som gjort henne illa brutit mot någon muslimsk lag.

Hur kan muslimer hävda att sharia och en islamisk stat skulle ha något som helst värde, hur deras religion skulle förtjäna någon som helst respekt?

2005/02/09

Muslimska dödshot mot Världskulturmuséet


"Scéne d'amour", Louzla Darabi Posted by Hello

Dödshot från muslimer
Ovanstående tavla har lett till att muslimer dödshotat personalen på Världskulturmuséet i Göteborg. Ett exempel på muslimsk tolerans.


Det nyöppnade muséet hade en utställning om HIV/Aids, med på utställningen var tavlan "Scéne d'amour" av Louzla Darabi, en muslimsk konstnärinna, ursprungligen från Algeriet.


Koranen och sex - väg till andlighet
Överst på tavlan finns inledningsverserna till Koranen, enligt Louzla Darabi själv vill hon med tavlan visa hur fysisk kärlek är en av många vägar till det andliga.


Islam och kvinnlig sexualitet
Hon ser den också som ett svar på den muslimska kulturens hyckleri i förhållande till sexualiteten, och då speciellt den kvinnliga sexualiteten.


Kvinnoförtryck och fattigdom
Apropå det kan du läsa mer om hur kvinnoförtryck leder till fattigdom, förutom att livet blir förbannat mycket tråkigare på det viset.

Ta gärna en titt på hennes övriga verk här, väldigt vackra skulle jag säga.


Muslimska debattforum
Den här tavlan orsakade förstås hysteri bland många muslimer, och via muslimska debattforum uppmanades det till direkta hotelser, som till exempel detta, av signaturen "qaed_3ata".

"Varenda muslim som läser detta måste skriva, även om ni inte vet vad ni ska skriva, så är det ändå jätteviktigt. Men tänk igenom noga vad ni skriver, skriv inga hot, utan säg att hon ska tänka på vad som har hänt i Holland, USA klarar inte av att skydda sig, frågan är ju då om hon/han klarar av det! Skriv att ni inte hotar henne, men man ska ta lärdom av det som har hänt i Holland och en del muslimer är varken rädda för fängelse eller död, men att ni inte är en av dessa. Hon ska ta det som en varning, inte som ett hot."


Den elake polisen
Ovan finner vi en klassisk hotelse av typen "good cop - bad cop": "Nämen jaaag skulle aaaldrig göra dig något illa, men tänk om jag inte kan skydda dig mot min argsinta kompis. Du vet han är alldeles gaalen och kan göra vad som helst..".

Ingen "good cop"
Självklart är det den snälle polisen som är skyldig till övergrepp, minst lika mycket som hans "farligare" kompis. Ett motbjudande, men enkelt gammalt knep, som aldrig verkar förlora sin effektivitet.


Ge våldet en chans!
Hotet var fungerade tydligen. Museichefen Jette Sandahl plockade lydigt ned tavlan.

Visserligen hävdade hon att hon inte tog hoten på allvar, men det gjorde ju inte Theo Van Gogh heller.

Hur som helst så uppförde hon sig som det förväntas av en Dhimmi.


Triumferande muslimer
Hon uppträdde alltså precis som de mest fanatiska muslimerna ville, och de triumferar nu i sina debattforum. Där man för övrigt inte får komma med några synpunkter som kan uppfattas som kritiska mot islam, det är ju förbjudet med sådana ifrågasättanden enligt Koranen.


Makt över kvinnor, alltid något..
Stämningsläget i deras inlägg anar man en desperat längtan efter "respekt".

Så blir det väl när det enda dessa män/pojkar någonsin kommer att få riktig makt över är deras kvinnor, förutom den makt den hoppas få genom att hota och skrämma andra.


Plikten att hota
De har trots allt enligt Koranen rätt, och till och med när så är möjligt skyldighet att ta till våld för att få sin vilja fram.


Påbjud! Förbjud!
Intressant är här att de som uttalat dessa underförstådda hotelser har följt Koranens bud till punkt och pricka. Det är varje muslims plikt att göra allt i sin makt för att se till att Koranen efterlevs, även från de icke rättrognas sida.

22:42 Dem, som förrätta bönen och giva allmosan, påbjuda det tillbörliga och förbjuda det otilllbörliga, om vi giva dem makt på jorden; ja, av Gud beror alltings utgång.


Islamisering, en process utan slut
Det är en ständigt pågående process, som aldrig tar slut. Det finns alltid något område där man kan bli aningen mer rättrogen, där man ytterligare kan öka sin chans att faktiskt komma in i paradiset.

Vi kan tycka att Saudiarabien verkar strikt, men det blir stadigt värre där, liksom i Pakistan, som alltmer talibaniseras. Kan inte hända här?


Detaljer detaljer
Läs gärna mer om hur långt en muslim måste vara beredd att driva sitt religiösa nit.

2005/02/06

Wahhabism, Saudiarabien - två vägar, samma mål


Saudiarabiens flagga. Texten är islams Shahada: "Jag vittnar att det inte finns någon gud förutom Allah och att Muhammed är hans sändebud", svärdet symboliserar Jihad. Posted by Hello2:189 Striden mot dem, tills det ej finnes någon frestelse längre, utan all dyrkan ägnas Gud, men om de upphöra, så råda ej fiendeskap annat än mot de orättfärdiga.

9:5 Men när de fridlysta månaderna gått till ända, så döden månggudadyrkarne, varhelst i finnen dem! Gripen dem och inspärren dem och lägga eder i försåt för dem på alla möjliga ställen, men om de omvända sig, förrätta bönen och given allmosan, så låten dem draga sina färde! Gud är förvisso överseende och barmhärtig

Al-Qaeda och huset Saud
Al-Qaeda och huset Saud i Saudiarabien är två wahhabistiska, sunnimuslimska sekter som konkurrerar om makten i Saudiarabien.


Samma mål, olika strategier
Båda har samma långsiktiga mål, att en fundamentalistisk sunnimuslimsk islam skall ta över världen. Men de arbetar med något olika strategier.


Petrodollar till moskéer
Den saudiska statsledningen öser ut oljepengar till byggande av moskéer och västfientlig propaganda över hela världen, och räknar med att blotta antalet utvandrade muslimer och deras efterkommande skall leda till en muslimsk majoritet. Först i enskilda västliga regioner, och sedan hela länder inom västvärlden.


En yngre, aggressivare spelare
Denna wahhabistiska sekt har nu fått konkurrens av en ny wahhabistisk sekt, under ledning av Osama bin Laden, Al-Qaeda.


Terror, en snabbare väg
Al-Qaeda har inte lika mycket tålamod, och hävdar att själva Saudiarabien under vägen mot målet själv korrumperas av sina kontakter med väst, och att all kontakt med västerlänningar i arabvärlden måste upphöra. Västvärlden skall istället vinnas med skrämsel, det vill säga terror.


Väck inte fienden
Huset Saud, och mindre aggressiva wahhabister befarar att befolkning och statsmakter i västerländska stater skall få upp ögonen för det hot de står inför, och vidta åtgärder.


Effektiv wahhabistisk propaganda
Den långvariga wahhabistiska propagandan har mött gensvar bland muslimer i skilda delar av världen, eftersom Koranen och Muhammeds liv som det är beskrivet i Hadither faktiskt entydigt innebär att varje muslim skall sträva mot målet att islam skall vara den enda dominerande religionen.


Fundamentalisterna - bättre muslimer
Deras tolkning av islam har bättre underbyggnad, är mer texttrogen och konsekvent och sammanhängande än de "moderata" krafter inom islam som gärna åberopas som ett alternativ. Wahhabister och det vi brukar kalla fundamentalister är helt enkelt bättre muslimer som faktiskt menar allvar med sin religion.


Direkt från Mekka
I islams heligaste moské har shejk Abd al-Rahman al-Sudais, från den stora moskén i Mekka, använder han sina predikningar för att kräva att judarna skall "utrotade" och för att kullkasta den västerländska civilisationen. "Mänsklighetens ädlaste civilisation är vår islamiska civilisation. Idag, är västerländsk civilisation ingen annat än resultatet av sitt möte med islamisk civilisation i Andalusien.

Skälet för dess kollaps är dess förlitande på den materiella vägen, och dess avstånd till religion och värderingar. Det har varit ett skäl för mänsklighetens elände, för det ökande antalet självmord, mentala problem, och moraliska perversioner.

Bara en nation är förmår återuppliva den globala civilisationen, och det är den islamiska nationen."


En muslimsk påve
Al-Sudais är den högste imamen utsedd av den saudiska regeringen, och hans predikningar lyssnas till över hela mellanöstern. När han kom till Storbritannien i juni för att öppna Londons Islamiska Center, flockades tusentals brittiska muslimer för att se honom.

Fiona Mactaggart, den brittiska rasrelationsministern var med, och prins Charles skickade ett videomeddelande. Han är det närmaste islam har en påve.

Men påven brukar inte kräva förintandet av alla andra religioner och uppfattningar.

Strategival i populärdebatt
Ett populärt tema på arabiska TV-kanaler är vilken strategi som är lämpligast för att erövra väst.

Det verkar finnas en viss samstämmighet om att eftersom väst har en överväldigande ekonomisk, militär och vetenskaplig makt, så skulle ett frontalanfall vara kontraproduktivt. Muslimsk immigration och konverteringar ses som den bästa vägen.


Den långsiktiga planen
Den saudiske professorn Nasser bin Suleiman al-Omar deklarerade på TV-kanalen al-Majd TV:
"Islam framskrider enligt en långsiktig plan, fram till nu har tiotusentals muslimer gått in i den amerikanska armén och islam är den andra största religionen i Amerika.

Amerika kommer att förstöras. Men vi måste ha tålamod."


Muslimsk kritik mot Al-Qaeda
Al-Qaeda kritiseras för att vara otåligt, och för att väcka västvärlden. Den saudiske predikanten Said al-Qahtani sade på satellitkanalen Iqraa:
"Vi fick inte in åtta miljoner muslimer i USA, med bomber. Hade vi varit tålmodiga och låtit tiden ha sin gång, skulle det istället för åtta miljoner kunnat bli 80 miljoner, och femtion år senare kanske USA hade varit muslimskt".


Moderata medgivanden
Man kan inte vifta bort sådant som en förvrängd version av islam, Dr Zaki Badawi, the moderade före detta chefen för "Islamic Cultural Centre" i London, medgav:
"Islam eftersträvar att expandera i Storbritannien. Islam är en universell religion.

Den eftersträvar att föra ut sitt budskap till alla jordens hörn. Den hoppas att hela mänskligheten en dag skall vara en muslimsk gemenskap."


Minareter i Vatikanen?
Shejk Muhammad bin Abd al-Rahman al-’Arifi, imam i moskén hos King Fahd Defence Academy, som styrs av den saudiska regeringen skrev nyligen:
"Vi kommer att kontrollera Vatikanstaten, vi kommer att kontrollera Rom och vi kommer att introducera islam där".

http://www.spectator.co.uk/article.php?id=4835&issue=2005-02-05&voted=1

http://www.strategypage.com/dls/articles/2004122620.asp