Islamkritik

Islam, en totalitär politisk ideologi som av sina anhängare kräver att de skall eftersträva dominans med alla nödvändiga medel. Saklig och motiverad kritik av islam, koranen och Muhammed, ej riktad mot muslimer som individer eller folkgrupp.

2006/03/08

Islam kan inte reformeras


I vårt dhimmifierade västeuropa är den allmänna meningen att vi bör ”stödja moderata muslimer”, som förmodas vara inriktade på att ”reformera islam”.

Är då en sådan reformation av islam möjlig?

Koranen, guds rena ord..
Varje muslim förväntas betrakta koranen som guds rena ord, fullkomligt okorrumperade, ordagrant återgivna, formulerat utan förvrängningar eller brister. Islam är en ”perfekt religion” . Gud är felfri, koranen får inte ifrågasättas eller kritiseras, Muhammed är profet som skall efterliknas.


Ordagrann tolkning, religion=politik
Inom islam skiljer man heller inte på religion och politik, och koranen är fylld av verser som otvetydigt klargör att den skall tolkas ordagrant.


Politiska uppmaningar
Den är också fylld av direkta politiska uppmaningar, där det är varje muslims heliga plikt att genom Jihad, med alla nödvändiga och möjliga medel, inklusive våld, skall verka för att islam skall bli en dominerande religion.

Slutmålet är att muslimer blir ett herrefolk, icke-muslimer är döda, slavar eller Dhimmi, ett lydfolk som köper sin rätt att leva av muslimerna, som i princip disponerar all egendom.

Islam är alltså politik. Islam är en totalitär politisk rörelse, man kan kalla det för islamofascism.


Muhammed, den förste islamisten
Alla dessa slutsatser som kan dras av koranen och hadither, beläggs också om man studerar Muhammeds liv och handlingar.

Muhammed, muslimernas, eller ”Muhammedanernas” förebild, var den förste islamisten. Ändå vill vi så gärna tro att en god muslim inte är en islamist. Ett önsketänkande, ett farligt självbedrägeri.

"Verkligheten är det som inte försvinner när man slutar tro på det. "
Philip K DickDogmen i väst – ”anti-islamism, inte anti-islam”
Det är fullkomligt mainstream, en allmänt accepterad dogm i Sverige och västeuropa att vi bör göra motstånd mot islamism, men att islam i sig inte är ett hot.


Islamism, en konsekvens av islam
Men islamism är en integrerad del av islam, islamism är en konsekvens, och islam är grundorsaken. För att göra motstånd mot islamism, det som konkret hotar oss, måste vi angripa det som driver den, islam.


Clausewitz, fiendens kraftcentrum
Ett effektivt angrepp bör riktas mot fiendens kraftcentrum (Clausewitz). När det gäller hotet från radikal islam och islamister så är detta kraftcentrum uppenbarligen just islam, koranen och Muhammed.


Redigera i koranen?
Det är en absurd tanke att islam skulle kunna reformeras, det skulle innebära att ynkliga människor, guds slavar skulle redigera i koranen, välja bort vilka av guds uppmaningar som skall åtlydas och vilka som skall bortses från.

Inom koranen finns inte något tolkningsutrymme, och det kritiska tänkandet är direkt och uttryckligen förbjudet.

"Fear not those who argue but those who dodge."
Marie Von Ebner-Eschenbach

"Error of opinion may be tolerated where reason is left free to combat it."
Thomas Jefferson


Islams främsta säljargument
Islam marknadsför sig själv med att den är den ”okorrumperade” religionen, i kontrast till judendomen och kristendomen som korrumperats av människor, där inte ens judar och kristna förnekar att det är människor som författat och redigerat deras religiösa urkunder.

Skulle den okorrumperade religionen, med guds rena ord plötsligt ”reformeras”, omtolkas i direkt strid med vad gud med sina egna ord själv kräver av människorna?


Att sätta sig själv vid guds sida
Den muslim som tar steget att välja bort verser i koranen, eller omtolka dem på uppenbart felaktiga sätt, i strid med vad koranen och haditherna kräver sätter sig själv vid guds sida, och begår då ett brott mot själva monoteismen, islams trosbekännelse, Shahadah. En oerhörd, oförlåtlig synd.

Tanken är absurd, muslimer kan självklart bli mindre religiösa, men islam kan inte reformeras, och våldet kommer alltid att följa islam som en skugga.


Men kristendomen då?
Apologeter (icke-muslimer som försvarar islam) brukar hänvisa till att kristendomen genomgått en reformation, och att samma sak kan hända inom islam.


Tolkningsutrymme, kritiskt tänkande
Men inom kristendomen skiljer man på religion och politik, det finns tolkningsutrymme, det kritiska tänkandet i förhållande till bibeltexterna närmast uppmuntras, och ses som en del av ett normalt missioneringsarbete.


Vår blodiga historia
Dessa apologeter bortser då också från att den kristna reformationen, avkristningen av västvärlden, var en blodig och långvarig process, där otaliga människor offrade sina liv.

Ändå tror de att islam kan genomgå samma förlopp, trots att islam är en så oerhört mycket mer dogmatisk, tydlig och enkel, eller kanske snarare primitiv religion.

Till skillnad från kristendomen, som predikade för en fred som den aldrig uppnådde, kom islam utan att skämmas med ett svärd
Steven Runciman (1903-2000), brittisk historiker, specialicerad på medeltiden.


En väg - bakåt
Islam är en statisk religion, som när den utsätts för prövningar inte kan gå någon annan väg än bakåt. Tyvärr, alla vägar framåt är blockerade.


Framtidsperspektiv
Demografi och demokrati kommmer att göra sin verkan, det kommer att bli förändringar, och för slutresultatet spelar det ingen större roll om dessa förändringar skett fredligt eller krigiskt.

Instruktionerna är fastställda med guds egna ord, vilket en rättrogen muslim måste acceptera utan ifrågasättanden.

Vad har våra efterkommande att se fram mot om 50-150 år?

22:42 Dem, som förrätta bönen och giva allmosan, påbjuda det tillbörliga och förbjuda det otilllbörliga, om vi giva dem makt på jorden; ja, av Gud beror alltings utgång.

Vi talar här om att införa Sharia.

Skall vi gratulera oss själva för den värld vi verkar inställda på att lämna efter oss till kommande generationer?

Till deras liv som Dhimmi, med uppgiften att försörja det muslimska herrefolket, en värld där slaveri är tillåtet och praktiseras, där pedofili är lagligt? Där de när som helst kan utsättas för Jihad om de inte är tillräckligt "ödmjuka" och prövar gränserna för den berömda muslimska toleransen?

Välkommen till Eurabien, tacka våra politika ledare, våra massmedia och våra medborgares brist på intresse, engagemang och beredskap att hantera verkligheten.

När troligen allt som krävs är att vi börjar kritisera islam för vad den faktiskt är, och slutar bekymra oss om att visa tolerans, hänsyn och vara respektfulla mot något som inte är tolerant, hänsyns- eller respektfullt.


Stöd till "moderata muslimer" är stöd till islam
Fenomenet att muslimer säger sig vilja "omtolka", "anpassa" eller som icke-muslimer gärna säger, "reformera" islam är ett uttryck för att allt fler muslimer faktiskt vill lämna islam men inte vågar ta steget fullt ut. Att ge dem stöd är att förlänga islams dödskamp, vilket mycket väl kan resultera i att islam behåller sin livskraft och överlever som ett politiskt hot.

De muslimer som talar om en "reformation" av islam kommer i vilket fall som helst inte att bli muslimska fundamentalister, vi kan lika gärna pressa dem att öppet överge islam, och sluta kalla sig för muslimer, när "apostater" vore ett mer passande ord. Det vore ett bättre sätt att skada islam, och öka vår civilisations överlevnadsmöjligheter.

De som önskar ge upp frihet för att uppnå säkerhet, kommer inte att få, och inte heller förtjänare de, någondera
Benjamin Franklin (1706-1790)

"Den som gör sig till ett får blir äten av ulven "

"Fear has its use, but cowardice has none. I may not put my hand into the jaws of a snake, but the very sight of the snake need not strike terror into me."
Mahatma Gandhi

"He who dares not offend cannot be honest."
Thomas Paine