Islamkritik

Islam, en totalitär politisk ideologi som av sina anhängare kräver att de skall eftersträva dominans med alla nödvändiga medel. Saklig och motiverad kritik av islam, koranen och Muhammed, ej riktad mot muslimer som individer eller folkgrupp.

2006/10/31

En självmordsbombares hjärna

I en kanadensisk undersökning av M.A Persinger kan man, med en visserligen något grov generalisering, dra slutsatsen att en av tjugo kanadensiska studenter skulle vara beredda att döda i Guds namn.

Stämmer till eftertanke.., det låter som så många? Har det med islam att göra?

Undersökningen rörde sig ju om studenter i en traditionellt kristen del av världen, som nu kanske skulle ha det lite svårt att hitta så många tecken i Bibeln på att Gud faktiskt vill att de skall döda någon. Tur för oss alla att våldsuppmaningarna inte haglar tätt i Nya Testamentet, uppenbarligen.

Samma tur har vi inte när det handlar om islam . Om så många troende säger sig vara beredda till våldsamheter borde det göra viss skillnad vilken religion de nu råkar bekänna sig till.

I undersökningen identifierades fyra faktorer av betydelse för de som svarade "Ja" på frågeställningen: "Om Gud sade åt mig att döda, skulle jag göra det i hans namn”.


1. Att ha haft en religiös upplevelse (av typen ”altered states”, förändrade sinnestillstånd)

2. Religiös ortodoxi, exempelvis kyrkobesök varje vecka

3. Manligt kön

4. Neurologisk instablitet i tinninggloberna

44 % av denna delgrupp sade sig vara beredda att döda i den kristna gudens namn. Hur stor skulle andelen vara om denna gud tydligt uppmanade till våld?

Låt oss granska dessa faktorer närmare, en och en..., i relation till islam.


1. Religiös upplevelse

För de icke-troende är den religiösa utlevelsen ofta bisarr och konstig, vi förstår den inte och ser den möjligen som intressant och pittoresk, men också mycket främmande.

I vårt moderna sekulära samhälle avfärdar vetenskapsmän, politiker och större delen av allmänheten en av mänsklighetens starkaste motivationsfaktorer som närmast irrelevant. Vi saknar förståelse för gudsupplevelsen.

Vi omtolkar andras upplevelser i enlighet med vår egen världsbild, använder oss av populära uppfattningar om ekonomiska och sociala missförhållanden, diverse "orättvisor" istället för att ta andras uppfattning om verkligheten på allvar.

Men religionen har makten att påverka människors uppfattningar om i stort sett allt. Religionen påverkar deras handlande mot oss. Den religiösa upplevelsen angår oss icke troende, vi bör för vår egen skull eftersträva förståelse för den, istället för att projicera populära vänsteruppfattningar om att alla problem är baserade på socioekonomiska missförhållanden och orättvisor.

Om vi som sekulariserade feltolkar vår omgivning, om vi inte förstår den religiösa upplevelsen kan vi heller inte hantera eller försvara oss mot den när den leder till att det sekulariserade samhälle vi byggt upp angrips.

Den religiösa upplevelsen, den religiösa ”extasen”, är sannolikt, enligt vad som indikeras av vetenskapliga undersökningar ett neurologiskt fenomen. Den kan innebära att den troende ser Gud, hör hans röst, har en ”utanför kroppen”-upplevelse, en stark och kraftfull dröm, ”känner närvaron” av en ängel, eller ett ögonblick av stark inspiration. Det rör sig om verkliga upplevelser.

Det kan vara en känslomässig topp under ett religiöst möte, eller ett politiskt möte med religiösa övertoner.

Efter upplevelsen kommer individen närmast oundvikligen att tolka upplevelsen i enlighet med sin religion, eller den religion som kommer närmast till hands, vare sig den är kristen, muslimsk, Hare Krishna eller scientologisk. Ett ideologiskt ramverk krävs för att individen skall kunna sätta in sin upplevelse i ett sammanhang.

Sedan kommer upplevelsen att ha en uppfattas som en ”absolut sanning”, den ”känns” som sanning.

Denna känsla av absolut sanning och säker kunskap, av ”väckelse” behöver inte vara mer än rudimentärt baserad på vad personen tidigare läst i sina heliga skrifter, säkerheten på det genuina, viktiga och "äkta" i upplevelsen finns ändå där.

Personen ”vet” vad som är sant, alla tvivel är undanröjda. Sedan behövs bara en ideologi, ett memetiskt tankesystem som bekräftar upplevelsen. Och där finns genast islam med sin koran, redo att ta hand om offret för den framsuggererade upplevelsen.

Och vilka idéer finns i den? Vilka tankar och ideal, vilka memer finns inom islam?

Det absolut högsta inom islam, det mest fantastiska och underbara en muslim kan göra, är att riskera sitt liv, döda och dö för sin tro. Jihad och martyrskapet.

När ”Jihad” blir den idé som dominerar en människas tankevärld blir det åtföljande våldet en ”högre” form av medlidande. Destruktiviteten blir en nådehandling sedd i ett större perspektiv. En god gärning. Jihadisten själv kan bara beklaga att inte alla förstår det, att inte fler upplevt den religiösa extasen och dess åtföljande visshet.

Ytligt betraktat kan synen på våldet som en nådehandling ses som befängd. Men kristna har inga svårigheter att acceptera att Jesus använde våld för att driva månglarna ur templet, och för Harry Truman var beslutet att fälla atombomben över Hiroshima ett sätt att rädda människoliv, både japanska och amerikanska.

För den potentielle jihadisten, och för varje muslim, är utbudet av intensiva religiösa upplevelser stort. Flammande predikningar, religiösa dogmer, ord, rytmer och ceremonier som kan ge direkt fysiskt kroppsliga manifestationer i form av förändrade medvetandetillstånd.

Religiösa utsagor kan i sådana tillstånd få en oerhörd känslomässig kraft, särskilt för de med den typ av hjärnor som är benägna för den typ av neurologiska fenomen som är ett milt förstadium till epilepsi. Dessa personer uppfattar lätt sina trossatser som med självklarhet absolut sanna. Särskilt när deras övertygelser får så starkt stöd som inom koranen och den muslimska dogmen.

Jihadisten som individ känner sig glorifierad, en av de ”få utvalda” mer än som en vanlig person. Själva livet kan börja ses som ett hinder för närhet till ”honom”, till Gud.

Som en ledande muslimsk auktoritet, Sheikh Yusuf al-Qaradawi nyligen förklarade, ”attacker mot fiender är inte självmordsoperationer, utan heroiskt martyrskap”.

Jihadistiska självmord, terrordåd, är inte nödvändigtvis motiverade av en önskan att skapa fruktan, inte av självmordsbombarna själva, däremot av deras militära ledare. Individerna som spränger sig i luften motiveras av en mer svårgripbar personlig belöning.

Självmordsbombaren drivs av en önskan att återkomma till en personlig höjdpunkt i sina liv, sitt ögonblick av personlig närhet till det ”gudomliga”. Den som haft sådana upplevelser kan vara beredd att göra vad som helst för att uppnå den igen.

Historien är full av människor som tagit livet av sig av religiösa skäl, eller som inte fruktat döden utan valt sin tro framför livet. Jim Jones-kulten, judarnas massjälvmord vid Masada, Jeanne D’Arcs val att hellre brännas levande än sluta predika.

Poängen är att religiösa upplevelser kan vara så starka och verkliga att personen utan vidare upplever dem som ”större än livet”, döden förlorar sin avskräckande förmåga.

Inom islam finns en stark tradition av att ”visioner” kan underlätta för en jihadist att fullfölja sitt mål. Själva ordet ”Assassin” kommer av arabiskans ”Hashishim”, de heliga krigare som gavs hasch och och fick uppleva sexuella orgier för att komma nära den ”himmelska upplevelsen” som en försmak av vad som väntade dem, sedan sändes de ut som lönnmördare mot korsfararna av Saladin.

Relationen mellan de individuella terroristerna och deras ledare är mer att se som mellan en guru och hans lärjungar än mellan en general och hans trupper. Dessa ledare har idag ersatt cannabis med känslomässigt intensiva bönemöten, och både droger som cannabis och religiösa ceremonier har kraftfulla effekter på det limbiska systemet, och båda kan cementera religiösa trosuppfattningar solitt på plats.

Självmordsjihadisten uppfattar att de gör det yttersta offret för Gud, och kommer att få en fantastisk belöning i livet efter detta, och på grund av den mänskliga hjärnans arkitektur känner de att deras längtan efter återfinnandet av sina livs mest fantastiska ögonblick kommer att ges dem efter deras död.

Den jihadist som ändrar sig är att se som en förrädare mot Gud och mot hela sitt kollektiv, när han väl har anmält sig som frivillig, det sociala trycket att fullfölja är oerhört. Precis som kamikazepiloten stannar jihadisten på den kurs han har satt när resan väl är inledd.

En sådan jihadist har aldrig hört några alternativa förklaringar till styrkan i sina upplevelser, och skulle förmodligen avfärda dem omedelbart eftersom de inte överenstämmer med hans ortodoxi.

Personer som har haft intensiva religiösa upplevelser använder dessa upplevelser som utgångspunkten för sina handlingar, snarare än skrifterna och vad de lärt sig. Skrifterna används för att stärka övertygelsen att våldsanvändning och självmord är det rätta, vilket ju de muslimska skrifterna också gör.

Eftersom deras religiösa erfarenheter är mycket personliga och privata delar de dem bara med yttersta tvekan med andra. De flesta människor med erfarenhet av djupa religiösa och andliga upplevelser känner att andra ”bara inte förstår”. Med fraser som ”Det finns ingen så döv som den som inte vill höra”, och ”kasta inte pärlor för svinen”, tenderar människor att hålla väldigt tyst om sin känsla av ödesbestämdhet som deras religiösa upplevelser gett dem.

Eller, mer praktiskt uttryckt, de undviker att utsätta sig för utmaningar mot sin personliga identitet, som ifrågasättande av deras religion och ideologi skulle innebära. Ungefär som ett barn som inte vill visa sina teckningar av rädsla för att någon skulle skratta åt dem.

I relation till sina mindre religiösa muslimska trosfränder ser de sig som utvalda heliga män, som en ”inre cirkel” bland en andefattig hjord av får, om de ens bryr sig om sina trosfränder alls.


2. Religiös ortodoxi

I undersökningen ovan var det signifikant att kyrkobesök varje vecka var oerhört vanligt bland de som sade sig vara beredda att döda i Guds namn.

Jihadisten omfattar en tro som han delar med en gemenskap, en krets av trosbröder. Det är då en inre krets, inte den ordinarie muslimska trosgemenskapen. Ortodoxi belönas konstant och konsekvent i denna krets med subtil medel. Ledarna är de som visar mest förståelse och insikt om deras tro, dess hjältar är de som gör mest för saken. Missionsverksamhet, välgörenhet och religiösa ritualer är bra offer, men inget, absolut inget, går att jämföra med martyrskap.

Här kommer några egenheter med just islam in i bilden. Islam inte bara sanktionerar krig i Guds namn, men lovar dessutom inträde i himmelriket till de som dör i dessa krig, denna Jihad, och ser dem som just martyrer. Detta gör att självmordsbombarna kan se sig själva som martyrer, till och med den högsta formen av martyrer.


3. Manligt kön

Självmordsbombare är oftast, men inte alltid, män. Den manliga hjärnan skiljer sig från den kvinnliga genom att vara mindre ”multi tasking”, färre delar i hjärnan används för en specifik uppgift än för en kvinnlig hjärna.

Män är därför mer benägna att hålla fast vid ortodoxi, och ”bättre” på att utesluta oönskade tankar, bättre på förnekelse, som till exempel de långsiktiga konsekvenserna av sina handlingar.

Referenspunkten är den ursprungliga religiösa upplevelsen, ramverket av trosfundament används för att tolka den.

Den manliga hjärnan är bättre anpassad för den ”enfaldiga” fokusering som religiös mani kräver.4. Neurologisk instabilitet i tinningloberna

Temporal lobe lability” påverkar en persons känslighet för förändrade sinnestillstånd, ”altered states”. Det behöver inte vara dramatiska sådana, som religiösa visioner, utan mer subtila, som ”Dèja vu”-upplevelser, att ”känna en närvaro”, att det känns ”som nålar”, att det ”pirrar”, vaga visioner vid halvsömn och andra flyktiga fenomen, som vissa upplever mer, starkare och oftare än andra. Många har dem inte alls.

Inte alla som har dessa symptom har religiösa upplevelser, men nästan alla som har religiösa upplevelser har dessa symptom och erfarenheter.

Den religiösa upplevelsen kan liknas vid ett mycket litet epileptiskt anfall som stannar i tinningloberna.

Precis som större epileptiska anfall förändras personens hjärna av händelsen, personligheten har genomgått en förändring, för alltid. I deras limbiska system, i deras neuronmatriser finns nya vägar ”inbrända”, som för alltid påverkar hur de fungerar.

Det limbiska systemet är oerhört betydelsefullt i produktionen av tankar och känslor, det har också att göra med två subtila fenomen, känslan av mening och kontext, sammanhang. De styr sedan tankar och känslor i återkommande mönster unika för varje individ, och ger unika beteendemönster.

Beroende på i vilket sammanhang personen haft sin religiösa upplevelse, som han ”vet” betyder något oerhört viktigt, kommer han att söka dess betydelse inom ramen för vad han upplevde då. Om det då rörde sig om Guds vilja att personen skall offra sitt liv för Jihad, kommer denna Guds vilja att bli viktigare än livet självt.

För varje muslim är det redan väl känt att Gud värderar ett martyrskap högre än något annat, och en intensiv religiös upplevelse för en muslim är något som kan vara dödligt farligt för hans omgivning.

Så vilka slutsatser börjar verka sannolika här?

Vi har släppt in en religion, eller snarare en totalitär politisk ideologi i våra samhällen. Islam är utformad för att skapa religiös mani och utnyttjar sig av människors benägenhet för hängivenhet åt den ideologi som inducerat en tillfällig lyckokänsla de aldrig kunnat överträffa någon annan stans.

Sedan beordrar denna ideologi sina anhängare att eftersträva dominans, om nödvändigt och möjligt genom att bruka våld mot oss och tvinga oss till dhimmiskap, underkastelse och slaveri.

Islam är en en memetisk parasit, en imperialistisk totalitär ideologi med det politiska syftet att vinna slavar och undersåtar vars arbetskraft de rättrogna kan parasitera på. För att uppnå detta använder den sig av den religiösa upplevelsen.

Enligt deras lagar får vi inte kritisera dem, och de får inte själva ifrågasätta sina dogmer. Islam förbjuder kritiskt tänkande. Vi har i våra västerländska samhällen valt att underkasta oss, all kritik av islam och muslimer tystas ned och är till stor del förbjuden. Yttrandefriheten, vårt främsta försvar och alternativ till framtida blodbad, är avskaffad. Våra massmedia applåderar.

Istället har vår styrande elit bestämt att vi naivt skall förlita oss på att dessa muslimer på alldeles egen hand ska bli så imponerade av vår rikedom och vänlighet att de bestämmer sig för att reformera Guds ord. Trots att detta är uttryckligen förbjudet enligt islam.

Om vi inte får tala öppet och kritisera den angripande parten, och den angripande parten inte kommer att förändra sina målsättningar finns bara två alternativ - underkastelse eller blodbad.

Vår styrande elit, politiker, mainstream-media och opinionsbildare har tillsammans med större delen av allmänheten ha bestämt sig för underkastelse.

Givetvis bekvämt och okontroversiellt för den som bara tänker på hur livet skall vara inom de närmaste fem åren, men hur blir det för barnbarnen?

Skall de "revertera" och bli förtryckande muslimer, skall de bli dhimmi, slavar, eller skall de dödas? Det är de enda alternativ som islam tillåter dem, och det är inte de själva som får välja mellan död, dhimmiskap eller slaveri. Kommer de att tacka oss?

34 Comments:

 • At 25 november, 2006 04:04, Anonymous Anonym said…

  Hallå där min gamle antagonist. ;-) Länkning åtgärdat.

   
 • At 14 mars, 2007 14:25, Blogger Knute said…

  Det finns andra totalitära läror som ägnar sig åt hjärntvätt och hävdar att det personliga är politiskt, marxismen och fascismen till exempel. Men islam har den listigaste och mest framgångsrika metoden. Om avprogrammeringen ska ske av sig själv behövs hundratals år, men så lång tid har vi inte på oss. Självmordsbombare med atombomber är en ruskig tanke.

   
 • At 15 mars, 2007 14:46, Anonymous Anonym said…

  Hej!
  Vad hände EGENTLIGEN den 11:e september?
  Besök http://investigate911.se och ta reda på det!

   
 • At 12 april, 2007 08:55, Anonymous Anonym said…

  http://www.resor-phuket.info/
  http://www.aldrigmerfet.net
  http://www.nyfikenvital.info
  http://www.smaldirekt.se/
  http://www.silversmycken.info
  http://www.dvdfilmer.info

   
 • At 05 juni, 2007 20:48, Anonymous Anonym said…

  Det på mange måde gode tyske dokument: "Klarheit und gute Nachbarschaft" er blevet over til dansk og kan læses her: Klarhed og godt naboskab

   
 • At 29 juli, 2007 00:43, Anonymous Anonym said…

  Greetings from us

  www.islam-deutschland.info/forum

  an anti-islamic webside.

  Bye

   
 • At 08 september, 2007 20:45, Anonymous Anonym said…

  Visste du att barns inlärningsförmåga är dubbelt så stort än oss vuxnas. Om en vuxen människa som inte har tidigare kunskap om Islam vill lära sig och förstå sanningen om Isalm så blir det inte lätt men studerar man hårt och tror ärligt så blir belöningen stor. Om ett barn lär sig Islam från det att hon är vi säger nio blir det mycket lättare för henne. Hon suger åt sig all kunskap som en svamp och när hon sedan blir vuxen blir det mycket enkelt för henne att tolka sanningen ur dom korancitat du misstolkar. Det jag vill säga är att Profeten Muhammad(saw) var inte pedofil som du antyder. Han fick en dröm att han skulle gifta sig med Aishah. Det innebär inte att han hade sex med henne när hon var nio år. Han lärde henne allt om Islam och som det fakta jag har skrivit ovan så sög hon åt sig all fakta och kunde senare i äldre ålder förstå Islam rätt och efter Profeten Muhammads död kom visa koran tydare och frågade henne om saker dom hade svårt att förstå...för att Aishah tack vare Profeten Muhammed hade lärt sig sanningen om Islam genom att leva med Profeten från nio års ålder. Så självklart kan man då traditionerna och Koran tydning! Tack och lov för Profetens dröm för Aishah var den visaste inom Islam om hur den skulle tolkas efter Profeten Muhammads död! Hon har hjälpt mycket med Islams spridning.

   
 • At 26 november, 2007 22:57, Anonymous Anonym said…

  För att inte sänka mig till din låga nivå tänker jag inte kritisera det du har skrivit på samma dåliga subjektiva sätt som du. Allt detta är baserat på personliga åsikter och inte fakta. När man kritiserar och bestämmer sig för att vara på ett visst sätt, bör man för sin egen skull, kolla fakta. Du vill väl ändå inte verka vara som en idiot? Tyvärr verkar det vara för sent för dig att uppnå en hög intelligensnivå. Kanske jag ska anpassa mitt språk också?
  Medan Koranen(Islams heliga bok, vilket du antagligen inte vet. Du vet bara att du inte gillar islam)inte på något sätt förespråkar hedersmord och liknande gör däremot Bibeln det. Jag är inte muslim, jag är inte kristen, jag är inte jude, katolik eller liknande inte heller är jag ateist. Men en sak är jag och det är inte rasist, jag är inte människohatare. Men jag ogillar personer som utan nog som helst anledning bestämmer sig för att tracka ner på andra, andra som inte har någon möjlighet att försvara sig själv. Nej, att gå på dem är endast extremt dumt och idiotiskt. Egentligen borde jag inte ta mig tid för det här. Antagligen vill du uppnå hat, elaka och arga kommentarer om hur dum och idiotisk en person som du är.Jag tar mig endast tid för att förklara hur förbannad jag blir över hat som detta världen över. Jag tänker inte ljuga, jag blir förbannad. Grattis, du har lyckats med det du vill! Nu måste du vara stolt och extremt glad? Men vet du en sak, det är jag också. Jag skrattar som jag gråter åt din dumhet.

   
 • At 16 december, 2007 14:49, Anonymous Anonym said…

  Jag förstår inte varför du vill visa en felaktig bild av islam i en tid då muslimska länder ockuperas och deras folk blir mördade?

  Det är muslimerna som tagit med sig vapen och vänt sig till länder i Europa eller andra delar av världen.

  Utan tvärtom om du har läst en enda tidning eller en enda nyhet under de senaste 20 åren då skulle du inse vilka som just nu befinner sig med deras vapen i ett land som inte är deras. Och att civila håller på att massmördas.

  Jag förstår inte varför sådana grupper som sprider felaktig bild av islam har så mycket pengar men vi muslimer i Sverige har inte fått pengar från kommunen bara för att bygga upp en enda moské.

  Varför får ni så mycket stöd och så mycket pengar.

  Vi shia har inte fått resurser från Sverige för att förklara vår riktiga tro.

  Vi har inte ens kunnat översätta en tolkning av en enda koran på svenska så att vi kan förklara vår riktiga tro.

  Samtidigt så stödjer man grupper som inte är från islam som kallar sig för islam och muslimer som anser att man inte behöver be eller böra slöja och liknande förstörelser. Man bygger moskéer åt dem i Sverige när dem inte är mer än 10-tals personer.

  Men vi shia som är 50% av Sveriges muslimer har inte fått resurser för att förklara vår tro här i Sverige.

  Median varje dag efter dag ligger i händerna på de människor som gör reklam för att förfalska bilden av förtrycket som vår släktingar utsätts för i deras länder.

  Mina släktingar många av dem har dött i cancer och många unga av dem har nu drabbats med cancer som unga. Varför visar ni inte rätta bilden i median.

  Om vi muslimer ska fortsätta och bo i Sverige så går det inte att Sverige sprider hatfulla media mot oss för då kommer en stor konflikt att utbryta. Vi är en ny arbetskraft för Sverige om vi ska arbeta i lungn och ro då måste vi inte attackeras fritt i median på detta sättet med falska lögner. Eller att man visar hela tiden och koncentrerar sig på extrema terroristiska grupper i Sverige som är muslimer för att förfalska bilden av majoriteten av Sveriges muslimer. Varför visas bara racistiska muslimer i median??

  Varför är det tillåtet att sprida hat mot en religion och dess anhängare. Du kan omöjligt säga att hatet mot islam inte leder till hatet mot muslimer för då är du en lögnare. Alla vet att hatet som sprids mot islam i median kommer att orsaka hat mot folkgruppen muslimer i Sverige varför sätter regeringen inga gränser.

  Varför stödjer dem extrema grupperna eller andra som bara kallas för muslimer som vill visa felaktig bild av islam och sprider deras budskap i median. Kan någon förklara varför??

   
 • At 26 december, 2007 20:41, Anonymous Anonym said…

  på nyheterna ser man alltid om israel har gjort något mot gaza men dom vissar aldrig vad gaza gjort mot israel dom vill bara få väst att tycka synd om dom...vafan dom stenar ju människor som blivit våldtagna man borde bygga upp en ny "kinesiska muren" runt islam och stena dom.....

   
 • At 03 januari, 2008 22:39, Anonymous Anonym said…

  Vad betyder ordet "muslim"?

   
 • At 02 februari, 2008 01:57, Anonymous Anonym said…

  Hello friends,

  perhaps you can take a look at our German forum against the Islamization of Europe.

  www.islam-europe.info

  Bye Bariloche

   
 • At 04 mars, 2008 01:20, Anonymous Anonym said…

  PowerShopen.nu kostillskott:  Koncentration - Bionix Brain Power - 25 kapslar
  Koncentration - Bionix Brazilian Power - 25 kapslar
  Energi - Bionix Euphoric Power - 25 kapslar
  Minskad aptit - Bionix Guru Power - 25 kapslar
  Afrodisiaka - Bionix Love Power - 25 kapslar
  Minne - Bionix Panax Power - 25 kapslar
  Viktminskning - Citri Slim - 90 kapslar
  Viktminskning - Colanut pulver - Kolanöt - 100 gram
  Minskad stress - D-Stress - 10 kapslar
  kolesterol balans - Dual Chromium - 90 kapslar
  Viktminskning - Energy Hit - 90 kapslar
  Viktminskning - Fatburner Pro - 60 kapslar
  Viktminskning - Guarana Energizer - 100 kapslar
  Minskat sötsug - Kakao Komplex - 60 kapslar
  Bättre sömn - L-Tryptophan / B6 - 60 kapslar
  Energi L-Tyrosine, B6 - 50 kapslar
  Bättre potens - Male Response - 45 kapslar
  Bättre koncentration med MegaMind - 30 kapslar
  Bättre sömn - Natural 5-HTP - 60 kapslar
  Lugnande - Relax Complex - 30 kapslar
  Viktminskning - Slim & Trim EF - 90 kapslar
  Smart Oxygen caps - 90 kapslar
  Viktminskning - Stacker 2 - 100 kapslar
  Viktminskning - Stacker 3 Chitosan - 100 kapslar
  Viktminskning - Stacker 4 - 100 kapslar
  Viktminskning - Stacker 7-Phenyl Stack - 100 kapslar
  Aminosyror - Stacker A - BCAA Ethyl Ester - 180 kapslar
  Kreatin - Stacker C - Creatine Ethyl Ester HCL - 400 gram
  Viktminskning Energi - Stacker E - 100 kapslar
  Stacker M - Multivitamin - 90 kapslar
  Testosteron booster - Stacker T - 100 kapslar
  Bättre pump - Stacker V - Vasolidator - 100 kapslar
  Viktminskning - Stacker2 XPLC - 60 kapslar
  Viktminskning - Stacker3 XPLC - 60 kapslar
  Viktminskning - Super Stacker Extra - 100 kapslar
  Viktminskning Energi - Supercaps Xtreme - 100 kapslar
  Sexhjälpmedel - Viagel for men - 30 ml
  Sexhjälpmedel - Viagel for women - 15 ml
  Energi med Xtenzion II - 60 kapslar
  Energi med Yellow Subs Xtreme - 120 kapslar

   
 • At 17 maj, 2008 20:06, Anonymous Anonym said…

  Banta

   
 • At 18 maj, 2008 02:23, Anonymous Anonym said…

  Många har ifrågasatt om det verkligen var så många som sex miljoner som dog i koncentrations läger i Tyskland under andra världskriget. Men även om sex miljoner dog där, judar eller ej, så kan man fråga sig varför det aldrig talas om de sextiosex (66) miljoner som dog i judarnas gulag, tvångsarbetslägren. Dessutom har många nazistiska krigsförbrytare jagats och blivit förda inför rätta för sina påstådda brott mot mänskligheten.

  MEN HUR KOMMER DET SIG ATT INTE EN ENDA SIONISTISK JUDE HAR LAGFÖRTS FÖR DET BROTTSLIGA GULAG-SYSTEMET? VARFÖR?

  I nästan sextio år har man i världens alla länder predikat för tyskarna. Man har skuldbelagt dem för ett folkmord som hände innan de var födda, Tyskland får fortfarande betala skadestånd till staten Israel och man har påmint dem om de fruktansvärda brott deras nazistiska föregångare begick. Det vore nu inte mer än rätt, om vi synade kommunisternas dödsläger litet mer, att vi avslöjar judarnas roll i dessa avskyvärt hemska brott och påminner judarna om vad DERAS kriminella förfäder gjorde mot dessa sextio miljoner oskyldiga offer, av vilka de flesta var kristna.

  Det vore också på sin plats att bygga ett och annat kristet förintelsemuseum, jämte det skattebetalda institutet Padeia och de skattebetalade lokaler som används för Förintelsekonferensen med dess banketter, på fjärde året sedan år 2000 bara i Stockholm.
  Eller är det bara judarnas förintelse som är värd att kommas ihåg?

  Skall vi då bara glömma all den smärta och allt det lidande som så många andra etniska och religiösa grupper utsattes för under den judisk-bolsjevikiska eran? De ryska och östeuropeiska kristna? Förtjänar inte alla dessa människor att bli ihågkomna, som blivit den judiska kommunismens offer och torterats och mördats i namnlöshetens mörker? Förtjänar de ingen uppmärksamhet alls?

  Här nedan följer en lista på några av de värsta judiska kommunistmördarna, kommissarierna, spionerna, lönnmördarna och propagandisterna (alias inom parantes). Denna lista är på intet sätt fullständig. För att katalogisera alla judiska kommunister skulle krävas hundratals sidor. Sovjetunionen är på svenskt maner och av utrymmesskäl angivet som Sovjet.

  Tyska handlingar under andra världskriget måste ses mot bakgrund av att tyskarna verkligen ansåg att världens öde stod på spel och att någon måste göra något åt kommunismen. De hade sett den judiska kommunismens fruktade och otäcka gärningar mot de kristna i Ryssland och Östeuropa, och många i Tyskland förstår än i dag, att nazisterna bara var en reaktion, fast obalanserad och utsvävande, till det judiska, kommunistiska folkmordet av kristna och bönder i Ryssland, där inte mindre än 137 miljoner dödades totalt, med krig, artificiell svält, osv. inberäknat, mellan åren 1917-1991.

   
 • At 05 oktober, 2008 21:00, Anonymous Anonym said…

  www.1000mistakes.com vil kunne interessere noen - (mange) faktafeil i Koranen beviser 100% at noe er galt med boken og med Islam.

  Spred adresse og innhold dersom De liker innholdet.

   
 • At 19 november, 2008 11:25, Anonymous Anonym said…

  Islam är ett jävla skit och nu har vi baxat det ända hit !

   
 • At 19 november, 2008 16:02, Blogger ANTI-ISLAMIST said…

  Hej! Minns någon den MORDHOTADE MUSLIMAN som var på tapeten för ett halvår sedan? Hon är fortfarande i livet, fastän numera är den MORDHOTADEMUSLIMAN ej längre mordhotad, numera är hon förolämpad, om man skall ställa tilltro till den utredande poliskommissarien. Hon är förolämpad över att inte ha blivit MORDHOTAD, ty därigenom går hon miste om sitt begärda skadestånd på 50.000. Som förolämpad får hon nöja sig med 10.000.
  Oansvarigt och illasinnat har det framkastats en klart obefogad misstanke om att hon kanske skulle samarbeta med sin kriminalkommissarie beträffande skadeståndet -- i så fall ligger hon pyrt till -- då får hon bara 3.333, dvs hälften av vad poliskommissarien skall ha, ty enligt sharia är hon ju bara hälften värd som människa. Som kvinna har det sina klara nackdelar att ha underkastat sig den himmelska supertomten ALLAH. Hursomhelst, hon lär vara på väg till en oväldig svensk tingsrätt för att få utdömt sitt skadestånd. Tag del av den senaste utvecklingen av ärendet, som hittills har fått dansa en lustiger dans hos polisen;
  klicka här! eller googla MORDHOTADMUSLIMA!

  http://mordhotadmuslima.110mb.com/02katastrofalt_godtycke.html

   
 • At 30 november, 2008 21:17, Anonymous Anonym said…

  Jag har bott nere i Libanon i nästan ett år innan jag återvände till sverige.Jag har själv sett och upplevt vad islam,muslimerna, gör för de underbara människorna där. Jag har läst citat ur koranen. Koranen kan sammanfattas med plagiat av större delar från bibeln plus en massa skitsnack från någon retarded analfabet (Mohammed) som la till en massa skit om tillåtet våld och mord samt att göra det lagligt med barnäktenskap (mohammed gifte sig med en 9-åring), pedofili (om du frågar en muslim om mohammeds 9åriga fru är hans försvar till 100% att han inte hade sex med henne förens hon var 12) och prostution (äktenskap som,genom muntligt avtal, bara gäller ett par timmar för att mannen i fråga ska få knulla av sig).
  Jag vill bara tacka dig som har gjort denna blogg. Du är en inspiration! Det borde, snabbt, göras mer sådana här sidor för att upplysa oss europeer. Vi vet inte vad som väntar oss. Citat ur koranen som detta: "mannen har rätt att slå sin kvinna tills hon samtycker"...Det säger ju en hel del om denna allvarligt störda religion,eller sekt.Att ta de kristna männens kvinnor och pengar anses vara "halal".Att göra alla människor muslimer och döda resten anses vara "halal" Och varför har alla muslimska kvinnor fortfarande slöja?!! Det står INGENSTANS i koranen att kvinnor ska tvingas bära slöja. "Vara anständigt klädda" står det därimot, precis som i bibeln.Man kan ju tycka att nu, år 2008, så har de muslimska kvinnorna, iaf här i europa, fattat detta och tagit av sig de där löjliga dukarna. De flesta av de unga muslimer,bosatta i sverige, som har dem bryter ju iaf mot resten av lagarna som att inte använda tighta kläder, smink och parfym.. Skandinavien, och specellt Sverige som tar in ca 30.000 männisor per år MÅSTE bli upplysta. Libanon är det ända landet som fortfarande är kristet av arabländerna. Men vet ni hur mycket skit folket där få ta!? Bilbomber, muslimska terrorister och streetfajter mellan störda jihad anhängare och oskyldiga kristna är vardag för dem. Och jag lovar er, om inte sverige börjar sålla bort de muslimska asylsökningarna snart så är bomber, våldtäckter och en påtvingad tro snart vardag för oss.

  Som en sista kommentar vill jag bara tillägga att det nya programmet på svt "Halal TV" är det absolut dummaste, intetsäganda och full-av-skit tv jag någonsin sett. De pratar om jämställdhet dessa muslimska kvinnor. Well, om en av deras män skulle vilja skaffa sig en till fru, fråga henne om hon skulle kunna vägra honom detta. Nej just det. Inom isam är kvinnan skit.Och så kommer det alltid att vara för dem. De lever kvar, mentalt, i en tid där kvinnor inte är värda ett skit, där de slår barnen om de inte håller med eller ifrågasätter koranen (som de by the way tvingar dem att slaviskt läsa och följa från att de är 2-3 år) och där de anser att om någon sårar dig, kanske säger något opassande så har du rätt att ge igen - genom att mörda denna.
  Jag personligen HATAR muslimer och deras neandertalar skit.Jag bara väntar på den dag som sverige kommer inse detta och STOPPA all invandring av människor från denna religion. Om ni läst detta, se detta som det är.Jag är en helt vanlig kvinna på 21år från en helt vanlig svensk familj som precis som alla andra här inte hade den blekaste aning om detta för 2 år sedan. Men mina ögon har öppnats. Jag ber bara till gud om att era ögon också gör det..SNART!

   
 • At 04 december, 2008 21:25, Anonymous Anonym said…

  Det här men Muhammeds uppenbarelser borde du skriva något om. Eftersom han fick uppenbarelsen av "Gabriel" och denna uppenbarelse gick helt emot "Gabriels" egna filosofi då Gabriel anses vara en tjänare till de kristnas Gud. Så är det mest troligt att det inte var Gabriel utan Lucifer, en fallen ängel som i folkmun kallas för djävulen. Muhammed plockar ju lite här och var ur bibeln, dock i en väldig röra och med historieförfalsking som resultat. Han var tom positivt inställd till kristendomen från början men sedan vände sig emot dem.

   
 • At 13 december, 2008 11:37, Anonymous Anonym said…

  Det burde muligens nevnes at iflg BBC er det mulig Muhammed led av "Temporal Lobe Epilepsy" (TLE). Det kan i tilfelle forklare hans "religioese syner".

  Jeg navner ellers at
  www.1000mistakes.com nermer seg ferdig. Islam Watch sier allerede den er et "must rear".

   
 • At 09 mars, 2009 07:40, Anonymous Anonym said…

  AGIR !  Si Geert Wilders "tombe" alors c'en est fini de la liberté d'expression en Europe. Aussi nous lançons une grande action SITA internationale avec 2 textes possibles en français l'un mettant en parallèle Wilders et Winston Churchill et l'autre Wilders et Charlie Chaplin:
  http://sitamnesty.wordpress.com/

  2009/01/23/je-soutiens-le-democrate-geert-winston-wilders-contre-le-fascisme-islamique-et-ses-dhimmis/ (winston-fr)
  http://sitamnesty.wordpress.com/

  2009/01/23/je-soutiens-le-democrate-geert-charlie-wilders-contre-le-fascisme-islamique-et-ses-dhimmis/ (charlie-fr)
  Pour soutenir Geert Wilders et nos libertés chèrement acquises participez aux des 2 actions proposées et transmettez ce message à vos amis proprietaires d'un site ou d'un blog pour qu'ils le publient.
  Une autre façon efficace d'aider geert Wilders est de faire un don et pour cela aller à la page: www.geertwilders.nl  --------------------------------------------------------------------------------

  If Geert Wilders falls, then Freedom of speech is dead in Europe. We are launching an extensive International Action SITA including two possible texts ; one comparing Wilders and Winston Churchill and another Wilders and Charlie Chaplin:
  http://sitamnesty.wordpress.com/

  2009/01/23/i-support-democrat-geert-winston-wilders-against-islamic-fascism-and-its-dhimmis (Winston Eng)
  http://sitamnesty.wordpress.com/

  2009/01/23/i-support-democrat-geert-charlie-wilders-against-islamic-fascism (Charlie Eng)
  To support Geert Wilders and our dearly acquired freedoms please participate to the 2 suggested actions and transmit this message to your friends owners of a website in order they publish it.
  An other way to support Geert Wilders is to give some money. To donate: www.geertwilders.nl
  --------------------------------------------------------------------------------

  Wenn Geert Wilders "fallt"dann ist die Meinungsfreiheit in Europa am Ende. Wir setzen darum mit zwei Texten auf Franzosisch und Englisch eine grose

  "Action SITA International" in Gang. Im einen Text wird eine Parallele zwischen Wilders und Winston Churchill, im anderen eine Parallele zwischen Wilders und Charlie Chaplin aufgezeigt. ( http://sitamnesty.wordpress.com/ )

  Wenn Sie der Meinung sind, dass Geert Wilders' Freiheit - und damit auch Ihre eigene - Ihnen eine Briefmarke wert ist, dann machen Sie bitte mit.

  Um Geert Wilders zu unterstutzen und unsere hart erkampften Freiheiten zu verteidigen, leiten Sie diese Nachricht Ihren Freunden und an Blogs zur Veroffentlichung weiter.

  Sie konnen Wilders auf http://www.geertwilders.nl auch finanziell unterstutzen.  ACTION SITA

   
 • At 28 mars, 2009 08:18, Anonymous Helmer G-son said…

  gud finns inte, allah finns inte.
  den som säger sig ha en personlig relation med gud har "tomtar på loftet", dvs. borde spärras in på spyket och få behandling.

  gud är gay, lesbisk och an kackerlacka som mördar godtyckligt.

   
 • At 21 oktober, 2009 14:22, Anonymous Anonym said…

  sry, läste inte din text men tänkte (antagligen) lägga till en grej... Om en muslim är en självmordsbombare kommer han/hon inte till himlen eller paradiset. I koranen står att man inte får döda oskyldiga, och självmord är inte heller uppskattat! ... FAIL alla självmordsbombare!!!

   
 • At 14 november, 2009 06:29, Anonymous Krille said…

  Koranen är full av verser som uppmuntar till våld mot kvinnor och icke-muslimer!

  Att bli kränkt av att någon säger sanningen att dessa verser är ruttna är som att säga: ”Ja, jag är en bakåtsträvande grottmänniska som inte vill vara en del av det demokratiska samhället utan vill ha mitt lilla Beduin-hov med fyra fruar som jag kan sätta på när JAG helst vill och spöa skiten ur när jag känner att min aktoritet är hotad”!

  Islam är en våldskåt pedofilsekt som ska motarbetas med alla demokratiska medel!

  Nån som känner sig kränkt ännu?
  Jag hoppas verkligen det!

   
 • At 18 november, 2009 18:38, Anonymous Anonym said…

  Det är inte vi Europeer som plötsligt börjat vara kritiska till Islam/Muslimer.
  Dom är inte offer, eller ens utsatta av oss fria människor.

  Det är Islams totala kompromisslöshet och vilja att alla
  skall fullständigt anpassa sig intill döden efter
  minsta lilla löjliga påstående av Islam/Muslimer.

  Sossarna och Batikhäxorna snackar om Integrering av den som varken kan,
  vill eller har förståelse för vad integrering är.

  Islam är en övervintrad medeltida ideologi totalt oförmögen
  och förbjuden att förändra någonting överhuvudtaget. Jorden är fortfarande platt inom
  stora delar av mellanösterns imamer. Att påstå att jorden är rund, är att påstå att Koranen har fel.
  Koranen kan inte ha fel, det är den enda, totala och eviga sanningen,
  oavsett vad vetenskapen och verkligheten visar.

  Demokratier anpassar lagstiftning, samhälle och utbildning efter verkligheten.

  Muslimerna försöker anpassa verkligheten efter Koranen, det går inte så bra.

  Islams klocka stannade på år 601 ungefär, mekanismen har rostat fast och kan ej renoveras,
  bara överges, hånas, utplånas och kastas på historiens soptipp.

  Det går inte att återanvända någonting inom Islam,
  utan den kan bara användas som varnande exempel på hur mänsklighetens mest korkade,
  idiotiska och grymma dummheter en gång kunde genomföreas med religionens hjälp.

  Förbjud Gud och religionerna. Dom blir vår död annars.

  Gud skapade inte människan, Manniskan skapade Gud.

  /Nizze

   
 • At 08 juni, 2011 20:22, Blogger Rog said…

  Finns ägaren till bloggen att nå på något sätt?

   
 • At 08 juni, 2011 20:22, Blogger Rog said…

  Isåfall, kontakta gärna mig på adress herrroger@gmail.com

   
 • At 19 juni, 2011 15:01, Anonymous Maria said…

  Linktipp:
  Waffenbesitzer wehren sich gegen sozialistische Waffenverbotsforderungen auf http://www.liberales-waffenrecht.de

   
 • At 24 juli, 2011 21:19, Anonymous jane said…

  Väldigt intressant!

   
 • At 04 januari, 2015 17:26, Anonymous Anonym said…

  Jag tycker att detta inlägg var MYCKET upplysande o mer aktuellt än någonsin 2015.

  Det vi ska tro nu är att ISIS-anhängarna har andra motiv än religiösa, särskilt de som kommer från Europa. Men, de är ju som du beskriver, besatta av sina religiösa upplevelser, som gör dem extremt motiverade och farliga.

  Din koppling mellan religion och neurologi är mycket relevant.

  Jag har själv haft gott om religiösa upplevelser, möten med en villkorslös kärlek, som fått mig att känna eufori och en tvingande lust att hjälpa nödställda genom kärleksfulla handlingar. Den Kristusande jag fått kontakt med vill alla väl och jag ser ingen fara i mina upplevelser. Jesus uppmuntrade till kärlek, inte våld, dessutom är jag inte fundamentalist eller bunden till någon kyrka.

  Ändå, jag vet vad religion kan innebära - på gott och ont. Därför inser jag risken i de koranverser som uppmanar till halshuggning av otrogna. För den bokstavtroende är detta rena dynamiten.

   
 • At 11 januari, 2019 07:22, Anonymous clipping path service said…

  I'm appreciate your writing skill. Please keep on working hard. Thanks

   
 • At 01 oktober, 2019 06:59, Anonymous David Millar said…

  Wow! this is a great and helpful piece of info. I am glad that you shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Keep writing.

  clipping path service
  Photo Retouching Services
  Background Removal Service

   
 • At 11 augusti, 2021 07:59, Blogger Unknown said…

Skicka en kommentar

<< Home