Islamkritik

Islam, en totalitär politisk ideologi som av sina anhängare kräver att de skall eftersträva dominans med alla nödvändiga medel. Saklig och motiverad kritik av islam, koranen och Muhammed, ej riktad mot muslimer som individer eller folkgrupp.

2005/01/30

Att hitta förlorarna - sju kännetecken för icke konkurrenskraftiga stater

Fritt översatt, ur ett amerikanskt perspektiv från 1998. Intressanta resonemang om varför vissa samhällen, till exempel muslimska samhällen är fattiga. Sju enkla tecken pekar ut vilka länder som inte kommer att lyckas


Framgång svårt att förutse
Det är svårt att se vad som gör att ett samhälle, en stat blir framgångsrik. De mest skilda samhällen kan nå framgång, i form av ekonomiskt välstånd, och orsakerna är inte enkla att urskilja.

Misslyckanden lättare
Men nationella misslyckanden är lättare att förutsäga, att hitta de framtida förlorarna i det globala spelet är så enkelt att det närmast förlorar sitt underhållningsvärde.

Nya regler för ekonomisk konkurrenskraft
I en allt mer snabbrörlig och dynamisk världsekonomi har reglerna för ekonomisk konkurrenskraft förändrats. Det finns nu en global marknadsplats, och en global ekonomi. Det finns ännu inte en global kultur, men amerikansk populärkultur är alltmer tillgänglig, och har en stark dragningskraf, och det finns inga internationella konkurrenter på arenan, bara kämpande lokala aktörer.

Ökande konkurrens
Marknadens osynliga hand har blivit en informell men kompromisslös lagstiftare. Globaliseringen kräver konformitet bland de globala ledarna. Den som inte inordnar sig i ledet, eller uppfinner något nytt, förlorar. Den som försöker lämna spelet förlorar än mer.

Destruktiva traditioner och trossystem
Ingen regering kan kosta på sig handlingssätt som förhindrar utveckling, ändå är sådana beteenden så djupt inbäddade traditioner, vanor och trossystem att staten inte kan bortse från dem.

Kultur som hinder för framgång
Det som ger mest tröst och psykologiskt stöd till medlemmar av främmande kulturer, är ofta det som förhindrar dem att vara konkurrenskraftiga gentemot USA:s explosiva kreativitet. En självförstärkande dynamik stödd av lagar, effektivitet, öppenhet, flexibilitet, marknadsekonomi och social rörlighet.

Traditionella indikatorer och nya redskap för förutsägelser
Traditionella indikatorer på icke konkurrenskraftiga prestationer gäller fortfarande: korruption, frånvaron av likagällande sunda tillämpade lagar, inbördes stridigheter, överdrivna ansträngningar från staten att kontrollera ekonomin. I takt med att förändringarna har internationaliserats och accelererat har nya redskap för att förutsäga utvecklingen framträtt. De är lika enkla som de är fundamentala, och de är rotade i kulturen.

Sju dödssynder
Ju högre grad en en stat, eller en hel civilisation, förfaller till dessa sju dödssynder i sitt kollektiva beteende, desto större är sannolikheten att denna enhet inte kan utvecklas, eller till och med misslyckas med att bibehålla sin plats i kampen för sin del av världens resurser och makt. Vare sig det handlar om militär förmåga, kulturell livskraft eller ekonomisk potential, ger dessa sju faktorer en snabb överblick över de sannolika prestationerna hos en stat, en region eller en folkgrupp i det kommande århundradet.


De sju faktorerna
De sju "misslyckandefaktorerna" är:


1. Begränsningar i det fria spridandet av information

2. Kvinnors underordnade roll

3. Oförmåga att ta ansvar för individuella eller kollektiva misslyckanden

4. Den utvidgade familjen eller klanen som den grundläggande basen för social organisation

5. En restriktiv religions dominans

6. En låg värdering av utbildning

7. En låg status förknippad med arbete


1. Nollsummekunskap
Tillbaka

Den i regel missförstådda Clausewitz-treenigheten, enkelt uttryckt som Staten-Folket-Militären, ersätts av en ny kraftfull treenighet: förhållandet mellan Staten-Folket-Informationen. I de senare faserna av den industriella tidsåldern hade det fria flödet av kvalitetsinformation redan blivit avgörande för framgången för industriella och militära etablissemang.

Informationsgenomslag - destabilisering
Om det var internationaliseringen av media som besegrade Sovjetunionen, var det för att det sovjetiska imperiets kamp mot informationsspridning hade urholkat dess ekonomi och dess förtroende bland befolkningen. När ett plötsligt flöde av information drabbar ett samhälle eller en kultur som lider av informationsunderskott, blir resultatet snabb destabilisering. Detta är nu ett globalt fenomen.

Information - förloras inte när den delas
Dagens "världen är platt"-människor är de som tror att information kan kontrolleras och styras. Historiskt har information alltid inneburit makt. Härskare och civilisationer betraktade information som en handelsvara som skulle vaktas, något med en begränsad omfattning som förlorades när den delades.

Religiösa institutioners syn på kunskap
Religiösa institutioner såg kunskap som något inflammatoriskt, något förkastligt, något som skulle hanteras försiktigt och till egen fördel. Forna tiders kärnkraft.

Felaktiga uppfattningar om information
Parallellen till den allmänna uppfattningen om rikedom är nästan exakt. En instinktiv övertygelse om att information är något man kommer över och samlar på lager, och att dess innehav av en främmande aktör innebär att den på något vagt och bedrägligt sätt har stulits från en själv och ens likar. Men precis som rikedom genererar rikedom, så skapar kunskap mer kunskap. Utan ett dynamiskt och välkomnande förhållande till information som innebörd och process kan inget samhälle konkurrera i den postindustriella tidsåldern.


Information och ekonomisk utveckling
Informationsbegränsande regeringar och kunskapsförnekande religioner stympar sig själva och sina undersåtars eller åtföljare. Även om USA:s gator inte är belagda med guld, så är det fulla av information. Tillgängligheten av fri information av hög kvalitet, och ett folks möjligheter att skilja mellan hög- och lågkvalitetsinformation, är avgörande för ekonomisk utveckling utöver tillverkningsnivån. Både på vår egen mark eller utomlands, de delar av mänskligheten som fruktar eller förkastar kunskap om världen (och ofta om sig själva) är dömda till misslyckande, fattigdom och bitterhet.

Förmåga att hantera information
Förmågan hos större delen av USA:s arbetskraft att psykologiskt och praktiskt hantera dagens flöde av information, och skilja ut kvalitetsdata ur strömmen, är anmärkningsvärd. Inte ens Storbritannien eller Kanada kan matcha det.

Japans övergång till informationssamhälle
Mycket av Japans nuvarande stillastående kan tillskrivas till nationens kamp att klara övergången från en slutstadiet i en industriell ekonomi till informationsålderns samhälle. Det mer styrda flödet av information som Japan länge har varit tillfreds med är ett hinder för övergången till ett postmodernt samhälle. Under det att den japanska nationen till sist besitter den syntetiserande förmågan att klara denna svårighet, är deras strukturella dilemman mer informella och psykologiska än konkreta - även om det konkreta definitivt spelar roll - och decennier av utbildningsreformer och sociala omstruktureringar kommer att vara nödvändiga innan Japan återkommer för en andra match om världsmästerskapet.

Kinas svårigheter
I Kina, är situationen rörande statens ansträngningar att kontrollera informationen, och befolkningens oförmåga att hantera informationen väsentligt mycket värre. Tills Kina genomgår en äkta kulturell revolution som varaktigt och djupgående förändrar relationen mellan stat, medborgare och information kommer landet att fastna på den industriella nivån.

Kinesiska hinder för utveckling
Dess blotta storlek garanterar fortsatt tillväxt, men den kommer att plana ut under de kommande decennierna, och Kina kommer att ha stora svårigheter att övergå från tillväxt via fabriksskorstenar till intellektuell innovation och välstånd i fråga om tjänster.

Kina och andra trotsiga diktaturer
Kina, tillsammans med världens andra trotsiga diktaturer, lider under en betungande klasstruktur, byggd på och säkrad av en informationsmässig hierarki. Den stora klasskampen under den 21:a århundradet kommer att handla om tillgången till data, och det kommer att ske i totalitära och religiöst kontrollerade stater. Internet kan komma att visa sig vara det mest revolutionerande redskapet sedan tryckpressen. Historien skrattar åt oss alla - den ekonomiska analytiker som genast skulle förstå vad som händer i världen idag skulle vara en återuppstånden tysk "innehållsleverantör" - vid namn Marx.

Förkasta informationsfrihet och säg nej till framgång
För länder och kulturer som inte bara begränsar utan också aktivt förkastar information som motsäger statliga eller kulturella sanningar, blir till och med ett industriellt samhälle en ouppnåelig dröm. Information är mer avgörande för ekonomisk utveckling än ett säkert flöde av olja.

Oförtjänta rikedomar och deras konsekvenser
Faktum är att, oförtjänt, "hittad" rikedom är en social och ekonomisk cancersvulst, som förhindrar utvecklandet sunda, uthålliga socioekonomiska strukturer och värderingar. Om man vill garantera ett underutvecklat lands fortsatta oförmåga att prestera konkurrenskraftigt, ge det rika naturresurser.

Fattigdom som naturtillgång
Den "sjunk eller simma"-mässiga fattigdomen i nordvästra Europa och Japan kan ha varit deras största naturliga tillgång under deras utvecklingsfaser. Som shahen lärde sig, och Saudiarabien bevisar, så kan man bara köpa produkterna, inte produktiviteten från en annan civilisation.

Återhämtning efter censur
Stater som censurerar information kommer inte att kunna konkurrera ekonomiskt, kulturellt och militärt i det långa loppet. Ju längre censuren varar, desto längre tid tar återhämtningen. Även efter att inskränkningarna försvunnit, kommer informationsfattiga samhällen spela ett nästan hopplöst spel för att komma ifatt.

Rysk återhämtning?
I Ryssland kommer det att ta åtminstone en generation av genuin informationsmässig frihet för att möjliggöra en ekonomisk nystart som inte är ihåligt grundad på naturresurser, mellanhandsprofitering, och plundrandet av industriella ruiner.

Vårt försprång framför Kina
Kina kommer att kräva ännu mer tid för att ta språnget från industriell ekonomi till informationsekonomi. Vi har minst ett halvt århundrades försprång. Stora delar av planeten kommer aldrig att klara det. '

Militärens nödvändighet
Vi kommer inte att behöva en militär för att hantera utländsk framgång, utan för att svara på utländska misslyckanden - som kommer att bli de största orsakerna till våld under kommande decennier.

Krig, investeringar och information
Om du är ute efter ett enkelt krig, slåss mot en informationskontrollerande stat. Om du letar efter en svår investering, investera i en informationskontrollerande stat. Om du är ute efter en svår konflikt, ge dig in i de oroligheter som uppstår när en informationskontrollerande stat kollapsar. Om du är ute efter en bra investering, hitta en framväxande eller "nyförlossad" stat som inte är rädd för vetenskap, kalla fakta och utbildning.


2. En kvinnas plats

Tillbaka
Tävlande med den informationshanterande förmågan som en nyckelfaktor i återvitaliserandet av USA:s ekonomi hittar vi det genomgripande inträdet av amerikanska kvinnor inom utbildning och arbetsplatser. När aktiemarknaden rusar uppåt, tacka Elisabeth Cady Stanton och suffragetterna, inte bara den som fått nyttan av deras insatser, Alan Greenspan.

Arbetskraftsutnyttjande på krigsnivå
Efter ett och ett halvt århundrade av kamp från engelska och amerikanska kvinnor, arbetar nu den amerikanska ekonomin rutinmässigt på ett krigstida utnyttjande av arbetskraften.

Talanger som kommer till nytta
Trots de evigt dystra rubrikerna har vårt land antagligen det minsta slöseriet av mänsklig talang i världen. Förenta staterna är så kroniskt hungrigt efter talang att vi suger den åt oss från resten av världen i en förlamande takt, och vi har accepterat att vi inte kan förslösa genialitet bland hälften av vår befolkning.

Europa - socialt lugn och medelmåttighet
Till och med i Europa är det betydligt vanligare med "överkvalifikation", där medfödda och inlärda förmågor vittrar bort på kalcifierade arbetsplatser, resulterande i socialt lugn till priset av kulturell och ekonomisk letargi, säkerhet till priset av medelmåttighet.

Europas kvinnliga ledare?
Bortseende från någon enstaka premiärminister, är det betydligt ovanligare att stöta på en kvinnlig VD, hög specialist, eller företagsledare i detta mytologiserade "mer jämlika" Europa än i USA. Livet i USA är måhända inte rättvist, men det är inte heller stagnerande. Vad vi förlorar i säkerhet kompenserar vi mer än väl i tillfällen att förbättra våra liv.

35-timmarsveckan och 35-timmarsdagen
Under det att Europa sömngår mot en 35-timmarsvecka, rör vi oss mot en 35-timmarsdag. De intensiva prestationerna i vår ekonomi skulle vara ouppnåeliga utan de störtfloder av energi som som följer av konkurrenskraftig kvinnliga kandidater.

Kvinnors revolutionerande inträde
Amerikanska kvinnor revolutionerade arbetskraften och arbetsplatserna. Framtida social- och ekonomiska historiker kommer antagligen att anse att det var inträdet av kvinnor i arbetslivet som var den faktor som bröt fackföreningarnas strupgrepp och gav nytt liv åt de inhemska industrier som kunde anpassa sig.

Bättre, billigare, pålitliga
Amerikanska kvinnor var de japanska bilarna för arbetsgivar-arbetskraftsrelationerna: bättre, billigare, pålitliga, och de trotsade reglerna. Alla blev tvungna att arbeta hårdare och smartare för att överleva, men resultatet har blivit en spektakulär ekonomisk återhämtning av ekonomiskt ledarskap och ett skyhögt nationellt välstånd.

Fruktade förändringar skapade rikedom
Förändring som män länge motstod och fruktade i vårt eget land resulterade inte bara i mer konkurrens om jobben, utan i skapandet av fler arbeten, och inte i sammanbrott i ekonomin, utan i en ekonomi som närmar imperiella dimensioner (som genom en ödets nyck, blir redan priviligierade män betydligt rikare, tack vare feminismens triumfer på aktiemarknaden).

En fördomsfri konsument av förmågor
Jämlikhet rörande tillfällen till framgång är det mest lönsamma spelet, och amerikansk kapitalism har lärt sig läxan att bli en fördomsfri konsument av förmågor. Trots allvarliga uteslutanden och svåra sociala problem är vi det mest effektiva samhället i historien.

Européerna och arbetets värdighet
När européer talar om arbetets värdighet, menar de alltmer rätten att sitta vid ett skrivbord och göra ingenting, eller att stå och titta på en maskin. Det är en stor skillnad mellan att vara anställd och att faktiskt arbeta.

Enkel matematik
Matematiken är inte svår. Varje land eller kultur som undertrycker hälften av sin befolkning, utestänger dem från att bidra ekonomiskt och slösar energi på att hålla dem utanför skola och arbetsplatser, kommer inte att kunna prestera konkurrenskraftig med oss.

Jobben räcker inte till?
Det standardmässiga motargumentet i misslyckade samhällen är att det inte finns tillräckligt mycket arbeten åt den manliga befolkningen, och att det därför är omöjligt att tillåta kvinnor konkurrera om de begränsade inkomster som finns tillgängliga. Detta argument är arkaiskt och felaktigt.

Talanger skapar arbeten
När talanger kommer in i arbetskraften, skapar det arbeten. Konkurrens förbättrar prestationerna.

Underutvecklade länders misstag
För att kunna börja konkurrera med den amerikanska leviathan och de starkare bland ekonomierna i Europa och fjärran östern, måste de mindre utvecklade länderna maximera sin mänskliga potential. Istället halverar många av dem avsiktligt sin förmåga.

Rädslan för en kulturell karikatyr
Poängen är egentligen inte rädslan för att kvinnor kommer att ta jobben i Land X. Snarare rör det sig om en fundamental fruktan för kvinnor, eller en kulturell karikatyr av kvinnor som icke kapabla, dumma och oroväckande sexuella.

Hur ser väntrummet ut?
Om, när du kliver av planet, inte ser män och kvinnor sitta tillsammans i väntutrymmen, ta ditt prospekt, din affärsplan eller ditt avtal med dig på nästa plan hem.

Män som behöver makt
Det är svårt för varje människa att dela makt som han/hon redan har i sin besittning. Makt över kvinnor är den enda makt många män någonsin kommer att ha.

Flickskräck - medelmåttighet, misslyckande, tristess
Från Grekland till Ganges är halva världen rädd för flickor och tacksamma för deras underordnande. Det är ett recept för kulturell medelmåttighet, ekonomiskt misslyckande och outsäglig tristess.

USA:s hemliga vapen
Värdet som tillförs genom tränandet och användandet av vårt kvinnliga kapital är USA:s hemliga vapen.


3. Att skylla på främmande djävlar
Tillbaka
Kulten av att vara offer, en farsot för de minst framgångsrika elementen i vårt samhälle, bromsar utvecklingen på hela kontinenter. När individer eller kulturer inte kan acceptera ansvaret för sina egna misslyckanden, kommer de att upprepa de beteenden som ledde till misslyckandet.

En ovanlig förmåga
Att acceptera ansvaret för misslyckande är svårt, och därav sällsynt. Kulturerna i nordamerika, norra Europa, Japan och Korea (var och en på sitt eget sätt)delar en ovanlig talang för att se sig i spegeln och hålla ögonen öppna. Förvisso finns det ingen brist på nationell fåfänga, fördomar, undanflykter och dåligt beteende.

Erkännande och åtgärdande
Men när det gäller är vi förvånansvärt bra på att säga "Vi gjorde det, så låt oss ordna det".

Stopp i rören..Vems fel?
I resten av världen är ett stopp i rören ett verk av CIA, och en fallande valuta betyder att George Soros - den ungerskfödde miljardären, investeraren och filantropen - har smugit omkring i mörkret. De senaste anklagelserna om finansiella bedrägligheter mot Soros och sedan mot judarna kollektivt av Malaysias premiärminister Mahathir visade att Malaysias ambitioner blivit större än deras kulturella förmåga att stödja dem.

Gnäll hjälper inte
Även om utländska djävlar bär skulden - vilket de oftast inte gör - hjälper inte gnäll och gormande. Det gör bara att man mår bättre för en liten stund, som en berusning, och det blir efterverkningar dagen efter.

Oljepengar och dolda misslyckanden
Misslyckandet är större där undvikandet av ansvar är större. I mellanöstern och sydvästasien, har oljepengar dolt kulturella, sociala , tekniska och strukturella misslyckanden i decennier.

Militära misslyckanden och status
Under det att militära misslyckanden hos regionala stater har varit uppenbara, återkommande och oförnekbara, upplever de lokala befolkningarna - även när de inte fullt förstår - sin icke konkurrenskraftiga status även inom andra områden.

Israel och USA - de två välsignelserna
Det är avskyvärt och förvirrande för dem. Bara de två välsignelserna i form av Israel och USA, på vilka araber och perser kan skylla även sin mest flagranta oduglighet, möjliggör en befläckad pretention av kulturell livsduglighet.

Latinamerika och "skylla ifrån sig"-spelet
Å andra sidan har latinamerika gjort enorma framsteg. För inte länge sedan, var det gringos fel varje gång ljusen blinkade. Men med framväxten av en bättre utbildad elit och lokala erfarenheter av framgång, har ledarskapet i latinamerikas nyckelstater slutat spela "skylla ifrån sig"-spelet.

Jakt på syndabockar
Mindre stater och drogstörda ekonomier jagar fortfarande syndabockar, men av de viktigare aktörerna är det bara Mexico som rutinmässigt överför allt ansvar för sina problem på Washington, D.C.


4. Familjevärderingar
Tillbaka
Efter uteslutandet av kvinnor från produktiva bemödanden, det näst värsta slöseriet med mänsklig potential förekommer i samhällen där den utökade familjen, klanen är den grundläggande sociala enheten.

Klanen, vad den förmår och inte
Under det att familjenätverk ger ett säkerhetsnät i svåra tider, ger praktiskt stöd och psykologiskt skydd, och till med bygga ett hus åt dig, bygger de inte ett rättsväsende, eller demokrati, eller legitima företag, eller fria marknader.

Familjen och meritokratin
Där familjen eller klanen råder, anlitar du inte den bäste mannen (för att inte tala om den bästa kvinnan) för uppgiften, du hyr kusin Luis. Du röstar inte på den bäste mannen, du röstar på farbror Ali. Och du anser inte eld upphörs-avtal eller aktieägarintressen vara några allvarliga åtaganden.

Bondekultur
Sådana kulturer tenderar att vara bondebaserade, eller av bondeursprung, med den närvarande bondens misstänksamhet mot outsidern och mot auktoriteter. Oligarkier av landägande familjer fryser mönstret i tiden.

En dollar idag, eller tusen under tre år?
Den finns en preferens för en dollar gripen i dag framför tusen dollar tillkomna under vägen av en utsträckt affärsrelation.

Två uppsättningar regler
Släktbaserade samhällen opererar under två uppsättningar regler: en i allmänhet ärlig, för släktingen; och en annan, hänsynslös och amoralisk för avtal med outsidern.

Stammar, kortsiktighet
Mottagandet av pengar nu är viktigare än att bygga långsiktiga relationer. Sådana samhällen slåss bra som stammar, men mycket dåligt som nationer.

Den kinesiska diasporan, ett unikt fall
Som mest framgångsrika, är detta den kinesiska diasporans system, men det är ett unikt fall. Det Darwinistiska urvalet som ledde till etablerandet och fortsättandet av de stora kinesiska handelsfamiljerna (och bynätverken), tillsammans med den råa kraften i södra Kinas kultur, har gjort detta exempel ett undantag från många regler.

Andra exempel
Mer typiska exempel på Vetternwirtschaft-systemet är iranska affärsverksamheter, nigerianska kriminella organisationer, mexikanska politiska och drogkarteller, och vissa amerikanska fackföreningar.

Blodsband - kontrakt, delegering
Där blodsbanden bestämmer, kan du inte lita på kontraktet, än mindre på handslaget. Inte heller ser du delegerandet av ansvar som är så nödvändigt för att kunna konkurrera i den moderna militära eller ekonomiska sfären.

Blodsband och framgångsrika samhällen
Information och välstånd bedöms från en nollsummevärdsbild. Korruption blomstrar. Blodsband producerar anmärkningsvärda familjeframgångar, men de producerar inte framgångsrika samhällen.


5. Den där gammaldags religionen
Tillbaka
Religionen föder en fundamental mänsklig aptit på mening och säkerhet, och den kan leda till en kraftfull social enighet och psykologisk trygghet som överträffar vetenskapen. Otyglad, leder den till xenofobi, efterblivenhet, barbari, och ekonomiskt misslyckande.

Religion och tillbakadragande
Ju intensivare en religion är, desto kraftfullare är dess tendenser till envälde. Men det är omöjligt att dra sig tillbaka från dagens värld.

Två modeller
Om vi begränsar diskussionen till sfären för konkurrenskraft, förefaller det finnas två modeller av socio-religiöst integration som tillåter tillräckligt av informationsmässig och social dynamik för framgångsrik prestation.

Japan - dämpad
Först, religiös homogenitet kan fungera om, som i fallet Japan, religionen är tillräckligt dämpad och anpassningsbar för att möjliggöra tillämpad vetenskap.

Förenta Staterna - religiös samexistens
Den andra modellen - den som finns i Förenta Staterna - är religiös samexistens, där dörren öppnas för vetenskapen som en "alternativ religion". Amerikaner har, faktiskt, så underbart tänjbara medvetanden att generellt sett även de mest livligt religiösa kan särskilja antibiotika, studier av Darwin och användande av födelsekontroll från sina kyrkors strikta regler.

Mental rörlighet och uppfinningsförmåga
All religion skapar en klyfta mellan teologi och sociala handlingar, men den amerikanska erfarenheten är ett underverk av mental rörlighet och mänsklig uppfinningsförmåga.

Dogmatisk religion - under attack
Ju mer dogmatisk och uteslutande en religion är, desto mindre är den kapabel att hantera informationsåldern, där många "sanningar" kan existera samtidigt, och där allt som inte kan bevisas empiriskt automatiskt är under attack.

En tid av förvirring och förlamande dogmer
Vi lever i en tid av enorm psykologisk förvirring - där människan kräver andlig säkerhet till och med mer än vanligt. Ändå är vår tid också en där de skyddande dogmerna förlamar individer likaväl som stater.

Konkurrenskraft och osäkerhet
Priset för att vara konkurrenskraftig är modet att vara osäker - inte en frånvaro av tro, men en framväxt förmåga där man på samma gång kan göra plats för både en tro och dess motsägelser.

Hårda, oböjliga och spröda
Återigen, Förenta Staterna besitter mer än sin del av denna förmåga, under det att andra samhällen belastas av enstaka dominerande religion hårda, oböjliga och - slutligen spröda - som järn.

Tolerans och den enda vägen
Tolerans betyder också tolererandet av vetenskap och forskning, informationsmässig öppenhet, och social innovation. "Enda vägen"-samhällen är på en väg som leder nedåt.

För de som är ömtåliga när det att döma en religion mer än en annan, finns det en genväg som leder till samma svar rörande konkurrensförmåga: undersök statens universitet.


6. Inlärnings- och intjäningsförmåga
Tillbaka
Kvaliteten på statens universitet avspeglar uppenbart den lokala rikedomen, men, än viktigare, effektiviteten i den högre utbildningen beskriver dess förhållningssätt till kunskap, undersökning vs. dogm, och avgörandet av social ställning.

Dogmatiska religioner och utbildning
I samhällen inneslutna i dogmatisk religion, eller i vilka där kasten eller klassystemet förutbestämmer sociala och ekonomiska resultat, har högre utbildning (och sekulär utbildning i allmänhet) ofta låg prestige och magert innehåll.

Innovativa samhällen och utbildning
Omvänt, i socialt rörliga, innovativa samhällen, verkar universetsexamina från kvalitetsskolor oundgängligt för de ambitiösa, de statusmedvetna, liksom för de genuint nyfikna och ifrågasättande.

Indier och universitet
Det finns många individuella och några kulturella undantag, men mestadels bevisas regeln. Många indier värderar en universitetsutbildning högt, inte som en social bekräftelse, utan som ett sätt att undfly en förutbestämd social position.

En Rolex?
De priviligierade på den arabiska halvön, å andra sidan, ser en amerikansk universitetsexamen (till och med från en institution i jumboklass) som en grundläggande utsmyckning, inte så annorlunda jämfört med en Rolex.

Engagemanget och potentialen
I alla kulturer finns det individer som hungrar efter att förbättra sig själva, och ibland, efter att skaffa sig kunskap. Men, statistiskt, kan vi känna ett samhälle, och bedöma dess potential, efter dess engagemang för utbildning, med dess universitet som ledargestalter.

Kostnaderna
Inte alla stater har råd med sitt eget Stanford eller Harvard men, med deras begränsningar, deras försök att utbilda sina befolkningar berättar fortfarande mycket om deras nationella prioriteringar och potential. Engagemang och innehåll kan inte helt ersätta rikedom, men de räcker långt, vare sig vi talar om individer eller kontinenter.

Förlorarna
Varje samhälle som svälter i fråga om utbildning är en förlorare. Kulturer som inte ser de inneboende värdet i utbildning är förlorare. Detta är till och med sant för några av våra egna subkulturer - grupper för vilka utbildning har liten lockelse som medel eller mål - och det är sant för delar av latinamerika, Afrika söder om Sahara, och arabvärlden.

Universitet i världsklass och erövring
En kultur som inte kan producera ett enda universitet i världsklass kommer inte att erövra världen inom något område.

Amerikanska universitet mot europeiska
Amerikanska universitet triumferar. När vi väl gått förbi löjliga debatter (eller monologer) i liberala konstinstitutioner, har vår kunskapsindustri ingen föregångare eller jämlike. Till och med Europas mest berömda universitet, vid Rhen eller Seine, är ruttnande och överbefolkade.

En självförstärkande trend
Vi attraherar de bästa förmågorna, de bästa forskarna, och de bästa studenthjärnorna från hela världen. Det är ingen trend som kommer att vända, den är självförstärkande.

Flexibilitet och användbarhet
Ändå är det till och med mer med amerikansk framgång i utbildning än fyra bra år på "Universitetet för musikalisk kunskap". Förenta staterna är också långt före andra stater i fråga om flexibilitet och användbarhet i sitt utbildningssystem.

Ett avgjort öde
Till och med i Europa, är studentens öde avgjort tidigt - och olycka över den som blommar sent. Du väljer din väg, eller den väljs för dig, och du är mer eller mindre fast med den för livet.

Hopp till annat, ett misslyckande?
I Tyskland, sedan länge berömt för sitt engagemang för utbildning, är individen som får en grundläggande grad i ett ämne och sedan hoppar till ett annat fält för sin examen märkt som en Versager, ett misslyckande.

En fjärde chans
I det amerikanska systemet, finns det andra, tredje och fjärde chanser. Denna flexibla inställning till byggandet och ombyggandet av vårt mänskliga kapital är en formidabel ekonomisk tillgång, och den förstärks av trenden mot att fortsätta utbilda sig i mitten av livet och för äldre.

Den geriatriska revolutionen
En geriatrisk revolution håller på att hända framför våra näsor, med äldre amerikaner "yngre" än tidigare i termer av kapacitet, intressen, och attityder - och betydligt mer benägna att fortsätta bidra till det gemensamma goda.

Inkomsttoppar, äldre
Vi är på väg mot en värld i de tidiga decennierna där många amerikaner kommer att nå toppen i sina inkomstår inte i femtioårsåldern, utan i sextioårsåldern - sedan i sjuttioårsåldern.

Seniorresurser
Det ger inte bara sofistikerad talang till arbetskraften, utan bibehåller arbetaren som en resurs, snarare än som en dränering av, vår nations ekonomi.

Attitydförändring
Vad gäller all uppståndelse om framtiden för vårt välfärdssamhälle, kan vi få se en grundläggande attitydförändring i nästa generation, när vitala, välbetalda seniorer kommer att se pensionering vid de åldrar som gäller idag som medgivande om misslyckande eller svaghet, eller bara som tråkigt. Samtidigt, kommer fler 20-åriga utlänningar än någonsin att vara helt utan arbete.

Utbildning som lönsam investering
Investeringar i vårt utbildningssystem ger tredubbel utdelning: de är samtidigt utbildning i vårt ekonomiska, sociala och militära system. Utbildning är första linjen i vårt försvar.

Två typer
Resten av världen kan delas upp i två typer av samhällen, stater, och kulturer - de som kämpar och uppoffrar för att utbilda sina medlemmar, och de som inte gör det.

Gissa vilka som vinner
Gissa vilka som kommer att klara sig bättre i den hyperkonkurrens som det 21:a århundradet kommer att innebära.


7. Proletärer i hela världen - ta en tupplur!

Tillbaka
Relaterat till, men inte riktigt identiskt med, nationella och kulturella attityder mot utbildning är inställningen till arbete. Nu har visserligen alla dåliga dagar på kontoret, fabriken, träningsområdet, eller den virtuella arbetsplatsen, och den gamla frasen, "Det är inte meningen att det skall vara roligt, det är därför det kallas "arbete"", har universell giltighet.

Olika attityder till arbete
Ändå finns det grundläggande olikheter attityder gentemot arbete på planeten. Under det att de flesta mänskliga varelser måste arbeta för att överleva, finns det de som ser arbete som ett nödvändigt ont och drömmer om dess undvikande, och sedan finns det samhällen där folk vinner på lotteriet och går tillbaka till sitt arbete som telefonlinjereparatörer.

Arbeta för att slippa arbeta
I många underavdelningar i latinamerikansk kultur, till exempel, finns det två anledningar att arbeta: först för att överleva, sedan att bli så förmögen att det inte längre är nödvändigt.

Bli rik fort - drömmen om fritid
Det är en kultur i vilken rikedom inte är konceptuellt relaterat till ett ansvar att arbeta. Det är den bli-rik-fort, stora-pengar-från-himlen-drömmen hos några av våra egna medborgare. Målet är inte prestationen utan ägandet, inte att åstadkomma något utan att få möjligheten till fritid.

Machokulturernas hjältar
Betänk en kulturs hjältar. Generellt, ju mer macho- eller manscentrerad kulturen är, desto mindre vikt läggs det på uthålligt arbete och prestation, vare sig det handlar om hantverkskunnande eller Nobelprisvinnande forskning, och desto mer emfas blir det på rikedom och makt som det enda begärliga målet (utom, kanske, den enstaka religiösa kallelsen).

Bill Gates och knarkhandlaren
Som nationella hjältar, är det svårt att slå Bill Gates. Men till och med en sportstjärna är bättre än en större knarkhandlare.

Arbetsetik och korruption
Generellt, samhällen som inte finner arbete i sig självt "till glädje för Gud och nödvändigt för människan", tenderar att vara mycket korrumperade (lågutbildade och dogmatiskt religiösa samhällen är också statistiskt benägna till korruption, och, om alla tre faktorer är med i spelet, så vill du kanske inte investera i den lokala aktiemarknaden eller knyta din utrikespolitik till en framgångrik demokratisering). Målet blir uppnåendet av rikedom med alla medel.

Arbetsnarkomanernas naturresurser
Å andra sidan, arbetsnarkomankulturer som nordamerika norr om Rio Grande, eller Japan, Sydkorea, eller en del östasiatiska stater, kan ofta kompensera för brister inom andra områden, som brist på naturresurser eller geografiska nackdelar.

Ett liv utan arbete?
Om en man eller en kvinna har svårt att föreställa sig ett tillfredställande liv utan arbete, tillhör han eller hon antagligen en framgångsrik kultur. Arbete måste ses som personlig och officiell plikt, så gott i sig självt som andlighet är nödvändigt för människan. Annars, blir samhället ett "undvikarsamhälle".

Rysk utbildning och arbete
Ryssland är starkt, om än försvagat, när det gäller utbildning. Men den generella attityden gentemot arbete underminerar effekten av utbildningen.

"Tre systrar" - en satir
När karaktärerna i Tjechovs "Tre systrar" pladdrar om behovet att finna pånyttfödelse genom arbete, är receptet mitt i prick, men deras liv och deras samhälle har gått så mycket ur spår att effekten är satirisk.

Vinnare jobbar mer
Stater och kulturer "vinner" bara genom att gå upp tidigare och lägga in åtta ärliga timmar och lite övertid.

Ett praktisk undersökning
Om du söker en värdig allierad eller en affärsmöjlighet, gå till ett myndighetskontor på mellannivå i Land X en timme innan lunchtid. Om alla är upptagna legitimt arbete har du träffat en vinnare. Om det är många vilande händer, åk därifrån.


Att använda denna kunskap till vår fördel
Ställda inför den komplexa verkligheten med geopolitik och marknader, måste vi ofta bege oss till Land X, Y eller Z mot bättre vetande. Trots misslyckande i alla de nämnda sju kategorierna, så har Land X kanske ett strategiskt läge som gör det omöjligt att ignorera. Land Y kanske har en sådan intern marknad och regional betydelse så signifikant att det vore dåraktigt att inte engagera sig, trots riskerna. Land Z kanske har resurser som gör en stor andel elände för vår del värt uppoffringen. Ändå även i sådana situationer, så hjälper det att veta vad du ger dig in i. Vissa länder skulle sluka investeringar lika säkert som de skulle soldater. Andra kräver bara förnuft och försiktighet från vår sida. Eller någon annan kräver kanske en lokal allierad eller partner för vilken vi kan göra oss oumbärliga. Vare sig vi engagerar oss militärt eller gör affärer i ett annat land, ger det oss en enorm fördel om vi kan identifiera fyra ting: deras bild av oss, deras aktuella situation, deras behov, och de behov de upplever sig ha (de fyra hänger aldrig ihop).

Det finns parallella faror för militärer och affärsmän med en för begränsad bild av utmaningarna som ställs av utländska stater. Ett exklusivt fokus på antingen rå militär styrka eller potentiella marknader berättar lite för oss om hur människor beter sig, tror, lär sig, arbetar, slåss, eller köper. Faktum är, parallellerna mellan militära och affärsinterventioner blir till och med starkare, speciellt sedan dessa formar två av benen i vår nya nationella strategiska triad, tillsammans med exporten av vår kultur (diplomati är en mindre och krympande faktor, dess konturer definieras ännu mer rigoröst av ekonomi).

De sju faktorerna som diskuteras ovan ger ett mönster för en initial värdering av den framtida potentialen hos stater som intresserar oss. Uppenbarligen, ju fler faktorer som finns närvarande i ett givet land, desto värre ligger det till - och dessa faktorer uppträder sällan isolerat. Normalt, ett samhälle som förtrycker kvinnor gör det under skyddet av en restriktiv dominant religion som också insisterar på censur av information. Samhällen utan en stark arbetsetik värderar sällan utbildning.

I mellanöstern, är det möjligt att identifiera stater där alla sju negativa faktorer gäller; i Afrika hamnar många stater mellan fyra och sju. Länder som tidigare led under kommunistiska diktaturer varierar enormt, från Polen och Tjeckien, med bara några skavanker, till Turkmenistan, som hamnar på sex av sju. Latinamerika har alltid varit mer varierande än Norteamericanos insett, från feodala Mexico till dynamiska, disciplinerade Chile.

I slutändan, har våra företag det lättare än militären i ett viktigt avseende: affärsförluster räknas i dollar, inte i liv. Men samma kulturella faktorer som kommer att skapa framtida statsmisslyckanden och leda till våldsamma konflikter gör det svårt att göra affärer framgångsrikt och lagligt. Vi till och med lider under liknande "rules of engagement", vare sig det rör sig om regler som åläggs militären om när en soldat får skjuta eller det legala ramverk som amerikanska företag måste arbeta under, vilket kan innebära signifikanta nackdelar jämfört med utländska konkurrenter.

Som en sista notering, den största fallgropen i internationella interaktioner är vanligtvis ömsesidiga missförstånd. Vi förstår inte dem, men de förstår inte oss heller - trots att, tack till amerikaniseringen av världsmedia, de inbillar sig att de gör det. Från mega-affärer som kollapsade på grund av rysk rovgirighet till Saddams övertygelse att Förenta Staterna inte skulle slåss, utländska medspelare, rivaler, och opponenter har enormt skeva uppfattningar om amerikanskt beteende. Till sist, militära operationer och affärspartnerskap är som dejting - fördelen går till den spelare som ser situationen med mest klarhet.

Vi är på väg in i ett turbulent, ofta våldsamt nytt århundrade. Det kommer att vara en tid av stora faror och stora möjligheter. Vissa stater kommer att fortsätta triumfera, andra kommer att skifta sin relativa position, många kommer att misslyckas. Framtiden kommer aldrig att bli fullt förutsägbar, men globaliseringen innebär att införandet av enhetliga regler av de mest kraftfulla aktörerna. De är fundamentalt ekonomiska regler. För första gången är världen på väg mot ett homogent system, om än inte mot likafördelade fördelar av detta system. Staters potential är mer förutsägbar än någonsin inom kända parametrar än någonsin förr.

Vi har sett framtiden, och den ser ut som oss.