Islamkritik

Islam, en totalitär politisk ideologi som av sina anhängare kräver att de skall eftersträva dominans med alla nödvändiga medel. Saklig och motiverad kritik av islam, koranen och Muhammed, ej riktad mot muslimer som individer eller folkgrupp.

2004/11/03

Taqiah - synen på lögn inom islam

Om al-Taqiyya, islams syn på lögner. Fri översättning och vissa egna kommentarer.

Ett intressant och angeläget ämne. Lögnarens och manipulatörens viktigaste vapen är vår egen godtrogenhet.

Definition
Ordet "al-Taqiyya", (taqiah, Al-takeyya, Al-taqiyah, kitman) betyder bokstavligen: "Att dölja eller maskera sin tro, sina övertygelser, idéer, känslor, åsikter och/eller strategier vid en tid av påtaglig fara, antingen eller senare i tiden, för att rädda sig själv från fysisk och/eller känslomässig skada." En enklare översättning skulle kunna vara "Förställning". (Definitionen hämtad från en Shiamuslimsk sajt).


Sanningen som dygd
I Koranen och islamisk tradition finns det passager där ärlighet prisas som en dygd, och generellt talat så är lögn att se som förbjudet. Detsamma gäller förstås i stort sett alla större religioner.

I Sura 40:29 sägs bland annat "Gud vägleder förvisso icke den, som är lättsinnig och lögnaktig.", och i Hadither citeras Muhammed "Be honest because honesty leads to goodness, and goodness leads to Paradise. Beware of falsehood because it leads to immorality, and immorality leads to Hell"


Lovvärda citat
Det är förstås lovvärt med sådana yttranden, men tyvärr verkar det som dessa sanna ord främst är avsedda för relationer mellan muslimer, och inte nödvändigtvis gäller gentemot icke-muslimer.


Lögner - tolererade och uppmuntrade
Till skillnad från de flesta religioner finns det inom islam situationer där lögner inte bara tolereras, utan till och med uppmuntras.


Islams intressen
För att uttrycka sig grovt, islam tillåter muslimer att ljuga bland annat när de upplever att islams intressen är hotade.

Ärlighet blir därför först och främst viktigt i förhållanden mellan muslimer, mot icke-muslimer kan läget vara annorlunda.


"Spirit of Islam"
I "The spirit of Islam," skriven för att propagera för islam, av den muslimske skriftlärd Afif A. Tabbarah skriver han på sidan 247: "Lying is not always bad, to be sure; there are times when telling a lie is more profitable and better for the general welfare, and for the settlement of conciliation among people, than telling the truth. To this effect, the Prophet says: 'He is not a false person who (through lies) settles conciliation among people, supports good or says what is good."Intentionen som räknas
Om en lögn är till för att skipa fred mellan människor är den tillåten, eller om den yttras i ett gott syfte. Som är brukligt inom islam är det intentionen som är avgörande för om en handling skall bedömas som god eller ond. Se till exempel Sura 2:225 "Gud straffer eder ej för ett fåvitskt ord i edra eder, utan han straffar eder för vad edra hjärtan förtjänat, ty Gud är överseende och mild."


Lögn i eget intresse
Att en muslim i sitt personliga intresse ljuger för en icke-muslim och ändå inte begår något omoraliskt blir mer logiskt om man betänker att muslimen kanske väljer att se det som att han/hon då verkar för en muslims intressen gentemot icke-muslimer, vilket då faktiskt kan ses som att verka för islam. (Min tolkning)


Lögner för icke muslimer
Sura 3:27: "De rättrogna må ej taga de otrogna till beskyddare istället för de rättrogna, och om någon så gör, har han ingen gemenskap med Gud, utom i det fall att ni har något att befara från deras sida.Gud bjuder eder ock att taga eder i akt för honom själv; ja, hos Gud är målet. Säg: "Vare sig I döljen vad som dväljes i edra sinnen eller uppenbaren det, vet Gud det." Han vet vad som finnes i himlarna och vad som finnes på jorden; ja, Gud är allsmäktig.

Vers 3:27 visar hur gud inte bryr sig om vad en muslim faktiskt säger, utan att det är den rättrognes inre övertygelse som räknas, intentionen. Så fort en muslim "befarar" något, har han alltså rätt att ljuga. (Min kommentar)

Lögn och gottgörelse
Sura 5:91 "Gud straffar eder ej för ett obetänksamt ord i edra eder, men han kan straffa eder, därför att i avläggen ed. Också vare försoningsoffret därför bespisande av tio fattiga med något i medelväg motsvarande det, varmed I bespisen edert husfolk, eller och beklädande av samma antal eller frigivande av en slav; den åter som ingenting har, faste tre dagar. Detta vare försoningsoffret för edra eder, när I svurit; hållen alltså edra eder! Så förklarar Gud sina tecken för eder, för den händelse i månden bliva tacksamma." Citatet visar att en lögn, visserligen en "obetänksam" sådan, enkelt kan gottgöras genom att fasta några dagar.


Lögn under tvång
Sura 16:108 "Den, som förnekar Gud, sedan han antagit tron - dock icke den, som tvingas och vars hjärta tryggar sig till tron, utan den, som öppnar sitt bröst för otron - honom drabbar Guds vrede; ja, honom väntar ett svårt straff,". Citatet visar att en muslim kan förneka sin tro under vad som upplevs som tvång och säger något om islams förhållande till lögn.


Mordet Kab Ashraf
Mordet på Kab Ashraf, är noga beskrivet i Hadither. Där beskrivs hur Muhammed rekommenderade lögn för att mörda en opponent, en framträdande man i Medina som kritiserade Muhammed och islam, som skrev nidverser, men aldrig visade några som helst våldstendenser.


Mordet på Shaaban Ibn Khalid al-Hazly
I ett annat liknande fall ryktades det att Shaaban Ibn Khalid al-Hazly höll på att planera ett fälttåg mot Muhammed. Muhammed beordrade Abdulla Ibn Anis att mörda Shaaban Ibn Khalid al-Hazly. Den tilltänkte mördaren bad om lov att ljuga för att komma åt sitt offer. Muhammed gav honom tillstånd och instruerade honom vilken lögn han skulle använda. Det slutade med mördaren skar huvudet av Shaaban Ibn Khalid al-Hazly och visade upp det som en trofé för Muhammed som jublade vid åsynen.

De flesta muslimer borde rimligtvis vara medvetna om islams principiella hållning att lögner är rättfärdiga i situationer när de upplevs som nödvändiga.


"krig är vilseledning"
Yttranden av Muhammed om ”krig är vilseledning”, ”Det nödvändiga rättfärdigar det förbjudna” och andra passager ur Koranen eller Hadither är inte okända för de flesta muslimer som faktiskt studerat sin religion, men när de konfronteras med sådant tenderar många att ljuga om islams inställning till lögn och väljer att förneka det uppenbara.


Meckacitat istället för Medinacitat
Ett sätt att vilseleda är att inför en västerländs publik endast citera stycken ur Koranen från de tidiga åren i Mecka, de fredliga texterna som predikar tolerans mot oliktänkande, tålamod och tolerans. Samtidigt är de i regel fullt medvetna om att de senare verserna från Medina, när Muhammed var i en stark position är helt annorlunda och ersätter de tidiga verserna.


Saudiarabiens och "kriget mot terrorismen"
Ett annat exempel är Saudiarabiens beteende i ”kriget mot terrorismen”, där de lovar mycket och talar mycket om vad de skall göra men i själva verket gör ytterst lite om ens något för att medverka till att terrorister grips.


Lögner för islam
Det framgår klart av Koranen att lögner inte är direkt förbjudna, speciellt gentemot icke muslimer som är i konflikt med islam. Muslimer har också tillstånd att om de anser sig tvungna till det förneka sin tro och ljuga under ed.


Muhammeds godkännande av lögner
Enligt Hadither som ”Ehiaa Oloum al-Din” Vol 3. PP.284-287 sägs att Muhammed godkänts lögner i tre fall:

- För att mäkla fred
- I krig
- Mellan makar, för att få lugn i familjen

Enligt andra Hadither sägs lögner vara tillåtet i följande fall:
- I krig eftersom krig är vilseledning
- För att medla mellan två grälande män
- För en man för att lugna sin hustru

Ljuga för sin fru
Detta är något att hålla i åtanke för kvinnor som gifter sig med muslimer, han enligt sin religion inget att skämmas för om han ljuger för sin fru, för att "lugna" henne. Det kan vara en allvarlig komplikation i ett äktenskap idag. (Min kommentar)

Krig för islam
Med tanke på att islam mer eller mindre konstant ligger i krig med alla otrogna verkar det inte som om det finns någon principiell gräns för hur ofta eller hur mycket en rättrogen muslim har rätt att ljuga för icke muslimer enligt islamisk tradition.


Lögnen som skydd
Det arabiska ordet ”Takeeya”, betyder ungefär ”Att förhindra” eller ”skydda sig mot”, kan också skrivas ”Al-Takiyya”, ”taqiah”, ”Al-Takeyya”, ”Al-Taqiyah” eller ”kitman. Termen beskriver principen att en muslim är tillåten att ljuga som en förebyggande åtgärd för att avvärja ett förväntat hot. Muslimer kan alltså helt klart ljuga i situationer som de uppfattar som livshotande.


Lögn när islam eller muslimer hotas
En muslim kan också om de uppfattar situationen som att muslimer kan komma att hotas låtsas vara vän med icke muslimer, dricka alkohol, förneka sin tro, strunta i böner och tillbe andra gudar. Allt detta så länge de i sitt hjärta är trogna islam.


Den öppna och den dolda agendan
Den teologiska Taqiyya-principen innebär att muslimer i svåra tider kan ha en öppen agenda och en dold agenda. ”Taqiyaa” kommer från verbet ”Ittaqu” som betyder ungefär ”att ducka för ett hot”.


Lögn för att sprida islam
Om ett handlingssätt alltså är ”bra för islam” och kan leda till att någon blir muslim kan enligt denna princip de flesta lögner vara tillåtna.

Det är vanligt i alla krig mellan muslimer och icke muslimer att muslimska ledare förvränger sanningen och säger direkta lögner om konfliktens ursprung, förlopp och avslutning.


Allah som den bäste lögnaren
Allah själv beskrivs i Koranen i flera verser som den bäste lögnaren av alla, åtminstone i förhållande till icke muslimer.


Lögn i mellanstatliga relationer
I mellanstatliga relationer finns en version av Taqiyya som kallas Kitman. Det innebär att den bild projiceras som anses nödvändig och fördelaktig för att uppnå eftergifter från motparten. Den accepterade principen att lögner sanktioneras för islams sak har allvarliga konsekvenser för politiken på den internationella arenan.


Internationella avtal - är de möjliga?
Internationella avtal förutsätter hederlighet, uppriktighet och båda parter respekterar avtalet. En konsekvens av Kitman är att varaktiga internationella avtal med muslimska stater inte är möjliga, eftersom en muslimsk stat kan bryta ett avtal så snart de bedömer det som fördelaktigt.


Muhammed - avtalsbrytaren
Muhammed själv bröt ingångna avtal med exempelvis den Meckanska Quarish-stammen. Det rörde sig om ett tioårigt icke-angreppsavtal som han bröt efter 18 månader under någon tämligen godtycklig förevändning.


Arafat - avtalsbrytaren
Ett modernare exempel kan vara hur Yassir Arafat inte tvekat att ingå avtal bara för att kort därefter ensidigt bryta dem.


"Hudna", Förhandling som andningspaus i kriget
När helst militanta muslimska grupper märker att de börjar förlora i en konflikt de själva startat kan man förvänta sig att de är villiga att avbryta fientligheterna och börja förhandla. Västerländska aktörer faller för detta i stort sett varje gång. Under tiden kan de militanta muslimerna omgruppera, bygga upp sina styrkor och ta initiativet igen.

I muslimsk tradition kallas en sådant för ”hudna”, en andningspaus.


Osloavtalet - en "Hudna"
För israeler och västerlänningar var Osloavtalet tänkte att vara grunden för en varaktig fred, men för Arafat var det aldrig något annat än en kortvarig ”hudna”, en vilseledande andningspaus som åstadkoms med syftet att bryta mot avtalet redan från starten.


Tillfällig fred och plötsliga anfall - ett framgångsrecept genom tiderna
Denna sorts beteende med tillfälliga fredsperioder och plötsliga anfall har genom historien visat sig mycket framgångsrik, och är en taktik som är baserad helt på den mall Muhammed själv utarbetade för framgångsrik erövring.


Ändamålet helgar medlen
Enligt den erkände muslimske skriftlärde Imam Abu Hammid Ghazali (Al-Ghazali) sägs ”Att tala är ett sätt att uppnå mål. Om ett ädelt mål kan uppnås genom både tala sanning och att ljuga är det inte tillåtet att ljuga eftersom det inte behövs. När det är möjligt att uppnå ett sådant mål genom att ljuga men inte genom att tala sanning, är det tillåtet att ljuga om målet är tillåtligt”.


Världen under islam - ett ädelt mål
Enligt denna logik är det ädla målet att göra hela världen islamisk tillräckligt för att tillåta varje lögn en muslim kan behöva yttra för att uppnå målet.


Muhammeds krigslögner
Muhammed hävdade att ”krig är vilseledning”, och demonstrerade den principen i mängder av Jihad-fälttåg.


Lögn som en god handling
Är handlingen att ljuga för icke muslimer för att främja islam en god handling för de flesta muslimer?


Rätten att ljuga, mörda, våldta och förslava
Det verkar som om denna rättighet att ljuga av muslimer inte upplevs som omoralisk, av samma anledning som de i krig enligt Koranen och Hadither har rätt att mörda, våldta och förslava otrogna.

Löften till icke muslimer kan brytas vid behov
Amir Taheri, en iransk författare av tio böcker om islam säger rörande Taqiyya ”Muslimer har all rätt att ljuga för och bedra sin motståndare, och ett löfte till en icke muslim kan brytas när helst det är nödvändigt”.


Islams inflytande på arabisk kultur
I en bok om arabiska talesätt av Ayako Sono kan dessa principers införlivande i det folkliga medvetandet illustreras av talesätt som ”En man utan list är som en tom tändsticksask”, ”En skicklig lögn är bättre än en otrolig sanning”. Sådana citat belyser hur Muhammeds tankar om bedräglighet lätt kan flyta in i en hel kultur som påverkats av Koranen.


Lättlurade västerlänningar - tacksamma offer
Man kan med detta i åtanke lättare förstå hur troende muslimer utan att blinka kan lyssna på hur godtrogna västerlänningar förleds när det talas om att Koranen predikar fredlighet och tolerans.


Västerländsk förväntan på exakthet och ärlighet
Västerlänningar förväntar sig religiösa ledare som eftersträvar exakthet och ärlighet och är benägna att tro att även muslimska religiösa ledare har samma ambition. Det är en falsk förmodan som muslimska talesmän inte är sena att utnyttja, och de kan säkert skratta gott bakom de godtrogna västerlänningarnas ryggar över deras okunnighet och låga medvetenhet om islams grundläggande struktur, mål och traditionella medel att uppnå dessa mål.


Vad är islam?
Inom matematiken - om A=B, B=C, C=D, så är A=D.

Jihad är en integrerad del av Islam, Islam=Jihad, Jihad=Krig, Krig=vilseledning. Således är Islam=vilseledning.


"moderata" vs. extrema - mera form än substans
Det är ofta svårt att skilja mellan ”moderata” och ”extrema” muslimers kärnvärderingar, eftersom det oftast mer verkar handla om form än om substans.

Men genom att lyssna på deras talesmän kan vissa slutsatser dras.


Extremister med texterna på sin sida
”Extremisterna” talar sanning om islam, och har en överväldigande uppbackning i form av texter ur Koranen och Hadither till stöd för sin sak.


"moderata" utan argument
De ”moderata” har inte mycket väldefinierade argument och ytterst lite textstöd från källorna. Deras argument är ytterst lite analyserade och ger mest intryck av att vara rena tyckanden, de kan möjligtvis få stöd genom att hävda att en ”majoritet” skulle stå bakom deras tolkning.


En moderat muslim är en dålig muslim
Den brist på handlingskraft och motstånd mot ”extrema” muslimers agerande som de förmodat ”moderata” visat är grundat på att de vet med sig att de i den mån de förkastar Jihad är ”dåliga muslimer”.


Brist på övertygelse ger brist på handling
Denna förmodade majoritet, kan på grund av sin svaga övertygelse och med det uppenbara bristande textuella stödet för moderat tolkning, inte vara något annat än bristfälligt för att moderera de mera kraftfulla, auktoritära och extrema elementen bland dem.


"Moderat" tystnad om vilseledningsmaskineriet
De flesta moderata håller tyst eftersom de är generade, vekhet, religiös övertygelse, fruktan, vördnad eller ibland en önskan att understödja det islamistiska vilseledningsmaskineriet.


De vet, men de tiger
Mer ofta än vad de förmodligen skulle vilja medge är muslimer mer än medvetna om vad som förväntas av dem från deras religion, och mycket av vad vi hör från muslimsk håll är helt enkelt Taqiyya. Att gå emot islam är trots allt enligt islam en dödsdom i detta livet och ett löfte om helvetet i livet efter detta.


De "moderata" i släptåg
Även om den överväldigande majoriteten inte är villiga att delta i religiöst sanktionerat våld eller förräderi mot det land de lever i eller sina grannar, så är tillräckligt många tillfreds med att följa med i släptåg efter de som är villiga att bloda ned sina händer och utföra det smutsiga arbete som deras gud kräver av dem, följande det exempel Muhammed uppställt.


Moderat islam - en omöjlighet
Före detta muslimer hävdar ofta att moderat islam är en myt, en västerländsk illusion, som förutsätter ett förkastande av alla eller flera av islams grundläggande trossatser.


Att välja bort eller omtolka är hädelse
Varje muslim som vill reformera islam eller bortse från en enda vers i Koranen ses som en kättare och en avfälling.


Jihad-vilseledning - ett formidabelt vapen
Historiskt sett har Jihad-vilseledning var ett formidabelt vapen, mer kraftfullt än västerländska metoder. Detta eftersom det har ett civilisatoriskt/globalt perspektiv till skillnad från det snäva statsintresset i klassisk västerländsk metod för underättelseverksamhet och subversiv taktik som tillämpas i mycket mindre skala.


"Fatah" - den arabiska erövringen av mellanöstern
”Fatah” betyder "erövring", och syftar ursprungligen på den islamiska invasionen och erövringen av den övre mellanöstern. Under de tidiga åren av muslimsk expansion syftade Al-taqiyya till att uppnå framgång mot den icke muslimska fienden.


Al-taqiyya för att minska motståndet
Muslimer gavs tillstånd att infiltrera Dar el-Harb (krigets hus), infiltrera fiendens städer, utså missämja och lugna de som anade oråd. Sådana agenter agerade på ledande muslimers uppdrag och ansågs därför inte ljuga mot eller förneka islams grundsatser. De var legitima ”mujahedin”, som skulle underminera fiendens motståndsvilja och mobiliseringsnivå.


"Jihad är inte riktat mot er"
Ett av huvuduppdragen för dessa undergrävande agenter var att åstadkomma splittring hos fienden och tona ned alla frågor som var relaterade till islam. I många fall övertygade de sin målgrupp om att Jihad inte var riktat mot dem.


Lögner och splitttring
Den infödda befolkningen var glada att höra att de inte var mål för Jihad, de övertygade många judar om att de skulle få skydd mot de kristnas angrepp, och de övertygade många kristna om att judarna var deras dödsfiender.

De övertygade araméerna, kopterna, och hebréerna att deras fiende var grekerna, och tecknade fredsavtal med de bysantinska grekerna på bekostnad av de maronitiska araméerna. Under tiden fortsatte de förmodat ”icke islamiska” muslimska extremisterna sina attacker på målets egendomar och befolkning.


Indien och sufismen
Vid samma tidsperiod lyckades de få det mångfasetterade Indien till inbördeskrig genom att introducera en buddhistinfluerad mysticistisk variant av islam, sufismen.


Det indiska inbördeskriget
Anklagad av de flesta som en kättersk lära tjänade den det praktiska syftet att vinna anhängare av nya rekryter till den muslimska läran och orsaka spänningar mellan muslimer och icke muslimer. Effekten blev inbördeskrig och efterföljande invasioner från härförare som Mohammed bin Qasim, Mahmud Ghazawi och andra.


Lögner våld och hot - fyra decennier
Denna Jihad-taktik med vilseledning och subversiv verksamhet var en av de mest effektiva och fascinerande vapen under den tidiga muslimska expansionen. Som ett resultat var mellanöstern under muslimskt arabiskt välde på fyra decennier.


Sårbara sökare - lättlurade konvertiter
Al-taqiyya används i stor omfattning även idag. Muslimska missionärer lyckas omvända sårbara människor genom att servera dem en västerländsk ”moderat” form av islam, samtidigt som de på oklara grunder fördömer aktioner från ”militanta” muslimer i resten av världen som ”inte islam”.


Islam sanna ansikte måste döljas
Det görs för att förhindra de nya konvertiter från att se islams sanna ansikte, åtminstone tills deras tro är så förankrad att de kan förmås att vändas mot sitt eget land, folk eller familj.


Tagiyya och vänstern - en ohelig allians
Idag har taqiyya och vänstern format en allians, och vinner stort. Det finns en vida utbredd okunskap om islams sanna natur bland västerlänningar.


"Islamofobi", jämställt med rasism
Vänstern hävdar med emfas att det rasistiskt och islamofobiskt att hålla islam som religion ansvarig för dess konsekvenser, sina misslyckanden och tragedier.


Vänstern och "fiendens fiende"
Vår inhemska vänster, och dess förespråkare i etablerade massmedia och organisationer pekar ursinnigt på påstådd tortyr i Abu Gharib och rättsövergrepp i Guantamo men är ointresserad av Saddam Husseins massakrer, folkmord i Sudan och andra övergrepp som begås i muslimska länder.


Vänstern och islams tre alternativ
Samma vänsterinriktade mediamänniskor kommer inte att se något problem med sina ställningstaganden förrän de står inför valet mellan död, underkastelse eller att yttra den islamiska trosbekännelsen, ”Det finns ingen gud utom Allah, och Muhammed är hans profet”.


Tro inte på lögnare
Den grekiske filosofen Aristoteles konstaterade att ”Lögnare som talar sanning blir inte trodda”, även Aesopos sade något motsvarande, ”En lögnare blir inte trodd, även när han talar sanning”.


Var tveksam till allt lögnaren säger
Det är sunda råd, och lär oss att om någon är känd för att vara bedräglig är allt han/hon säger att betrakta med tveksamhet.


Bedragare måste uppnå förtroende
För att kunna verka måste alla bedragare först uppnå förtroende. Bedragaren måste dölja sina sanna motiv och metoder för att kunna få nya offer.


Sluta spela idioter - även om det är bekvämast så
För att få stopp på den muslimska Jihad som pågår måste den västerländska världen sluta spela godtrogen idiot.

Ett totalitärt system - vill du stödja det eller bekämpa det?
Muslimska apologeter, och vänsterinriktad massmedia måste se över sin agenda och bestämma om de vill fortsätta gå ett totalitärt systems ärenden. Ett totalitärt system som under skenet av religion eftersträvar kontroll över yttrandefrihet och individuella mänskliga rättigheter och alla våra efterkommandes framtid.


Värdera islam efter dess entusiaster och dess verkningar
Under tiden får vi andra sluta tro på de lugnande budskap om islams sanna, fredliga och toleranta budskap och istället börja värdera islam efter dess mest hängivna utövares handlingar. Borde inte de rimligtvis veta bäst?

Allah - en duktig lögnare
Några korancitat som visar hur Muhammed verkade beundra Guds lögnartalanger:

- 3:47 De stämplade, men Gud stämplade ock; ja, Gud är bäst av dem, som stämpla.

- 8:30 Än när de, som äro otrogna, stämplade mot dig i avsikt att fängsla dig eller döda dig eller driva dig bort! De stämplade, men Gud stämplade ock; ja, Gud är bäst av de som stämpla.

- 10:22 Och när vi låta människorna smaka ett barmhärtighetsbevis efter någon motgång, som drabbat dem, då stämpla de mot våra tecken. Säg: ”
Gud är snabbare att stämpla; våra apostlar skall förvisso uppskriva era stämplingar
.”

- 86:15 De använda förvisso list,
- 86:16 Men jag använder också list.

Vad skall man säga om en sådan gud, som lurar, vilseleder och bedrar?

Hur skiljer man en sådan gud från en demon, en djävul?

Är det rätt att följa någon bara för att han är stor och mäktig?

Varför tror du att han finns över huvud taget?

Läs gärna mer intressant om islams syn på lögner här, eller en kortare artikel om islam och vilseledning här!

11 Comments:

 • At 01 mars, 2005 13:20, Anonymous Anonym said…

  Hej, jag tyckte du tog upp intressanta argument. Själv är jag väldigt skeptisk mot Islam. MEN när du skriver "påstådd tortyr i Abu Graib" hajar man till. Det finns uppenbara bevis på USAs totala övergrepp. Och du uttrycker dig Israel-vänligt, vilket visar att du inte förstått vilken sida det är som förtrycker. Israel vill inte ha fred. De öppnar stridsvagns-eld mot små stenkastande barn, palestinierna lever för sjutton under ockupation. Israel är en terrorist-stat, uppbackad av USA som största vapenmakt i världen. Jag tycker allt förtryck är förkastligt, oavsett om det gäller nazityskland eller Israel, vilket är slående likt varandra. Jag avskyr kvinnoförtrycket inom Islam. Jag avskyr USAs förtryck av världen.

   
 • At 03 mars, 2005 23:04, Blogger Runnymede1215 said…

  "MEN när du skriver "påstådd tortyr i Abu Graib" hajar man till. Det finns uppenbara bevis på USAs totala övergrepp."

  Abu Gharib var inte tortyr, snarare mobbing, sexuella trakasserier eller något åt det hållet.

  Vill du veta vad tortyr är kanske du borde läsa på om Saddamn Husseins förhörsmetoder.

  Annars har ju européerna sedan länge visat sina preferenser för fred och tortyr i sina demonstrationer mot USA:s invasion, så vad bråkar du om?

  Själv har jag inte sett några rapporter om att fångarna tillfogades avsevärd fysisk smärta (=tortyr).

  De förnedrades, de små liven, och borde väl återhämta sig efter att ha fått gråta ut lite grann.

  Sverige kanske borde skicka sätta in någon kristerapi? Det brukar vi ju göra när någon "mår dåligt".

  "Och du uttrycker dig Israel-vänligt, vilket visar att du inte förstått vilken sida det är som förtrycker."

  Jag förstår vilken sida som kräver den motsatta sidans utplånande eller totala underkastelse och konsekvent visat sig omöjliga att samexistera i en stat med. (Palestinierna, om du nu undrade..)

  Du ger uttryck för det vanliga vänsterbeteendet att automatiskt ta ställning för den du uppfattar som "svagast", och därefter stänga av all rationell tankeverksamhet. Men du trivs väl bra med dina indignerade passioner.

  Jag stödjer den sida som är mest moralisk och har historisk rätt till landet i denna konflikt.

  Läs gärna mer om de så kallade palestinierna här". Den som inte brytt sig om att förstå konflikten är tyvärr du lilla vän.

  "Israel vill inte ha fred" Jodå, palestinierna har erbjudits sitt eget land många gånger, och alltid visat att de i själva verket bara är ute efter att kasta ut judarna. Israel har aldrig använt mer våld än de varit tvungna till för att överleva som nation och individer.

  "De öppnar stridsvagns-eld mot små stenkastande barn, palestinierna lever för sjutton under ockupation." Palestinierna skickar ut barn att slåss, ibland dör några av dem, trots att israelerna vad jag kan se försöker undvika detta.

  Om israelerna gick in för att döda ungarna skulle det inte finnas många kvar nu, ett sådant beteende skulle inte heller vara gynnsamt för Israels långsiktiga överlevnadsmöjligheter.

  Israelerna gör uppenbarligen vad de kan för att inte döda barn och civila, palestinierna dödar så många civila de kan och hyllar massmördarna som hjältar.

  Men visst, ta ställning för terroristerna du..

  "Israel är en terrorist-stat" Terrorism innebär att man använder sig av terror, det vill säga försöker uppnå en skrämseleffekt. Det stämmer in på palestiniernas aktioner som inte riktar sig mot militära mål eller civil infrastruktur, utan snarare eftersträvar mediaexponering.

  Israelerna försöker döda terroristledare, bombmakare, Hamasaktivister och andra som utgör konkreta hot mot deras medborgares överlevnad. Deras aktioner syftar inte till att skrämmas, och palestinierna har ju hittills inte visat sig särskilt rädda heller.

  Ditt användande av ordet terrorism är patetisk, du använder det utan eftertanke, som en pejorativ (nedsättande) term.

  Kallar du alla du inte gillar för terrorister, eller kanske fascister?

  Det måste vara skönt att tillåta sig att använda språket som man känner för.

  Sicken slappphet..

  "Jag tycker allt förtryck är förkastligt, oavsett om det gäller nazityskland eller Israel, vilket är slående likt varandra. Jag avskyr kvinnoförtrycket inom Islam. Jag avskyr USAs förtryck av världen." Oj, vilka ädla åsikter du har! Jag som ääälskar förtryck och nazister!! (Men kvinnor, uschh...)

  Skämt åsido, känslomässiga personer som du är rätt mottagliga för propaganda. Det räcker visst att visa några bilder på gråtande barn och stridsvagnar för att du skall ta ställning.

  Man kanske borde leta rätt på lite sånt för att omvända sådan som du, men det vore lågt.

  Det har aldrig slagit dig att den med mest stridsvagnar och pengar inte automatiskt är skurken här i världen?

   
 • At 03 maj, 2005 17:36, Anonymous Anonym said…

  Själv har jag inte sett några rapporter om att fångarna tillfogades avsevärd fysisk smärta (=tortyr).

  http://www.vigirak.com/IMG/jpg/abu%20ghraib%20prisonnier%20mordu%20par%20des%20chiens.jpg

  http://afixe.weblog.com.pt/arquivo/Abu7.jpg

  http://www.cbc.ca/gfx/photos/graner_iraqabuse_cp_6251165.jpg

  http://multigraphic.dk/lounge/weblog/images/uploads/Sabrina_D_Harman.jpg

  http://pl.indymedia.org/images/2004/05/5761.jpg

  http://www.antiwar.com/news/?articleid=2444

  Och en tidnigsartikel:

  http://www.reuters.com/newsArticle.jhtml?type=topNews&storyID=8312565

  Förmodlien blir det här inlägget "censurerad"...

   
 • At 04 maj, 2005 18:18, Blogger Runnymede1215 said…

  Nejdå, jag censurerar inte i första taget. Kollade in bilderna, såg inget jag skulle kalla tortyr, snarare just förnedring.

  I ett krig tar man krigsfångar, och för att rädda så många av sina egna soldaters liv som möjligt vill man få ur dem information som de inte vill ge.

  För att ge denna information måste deras motståndsvilja brytas ned, det kan vara möjligt att åstadkomma detta med "mjuka" metoder, men det kräver en oerhörd skicklighet, känslighet, språkkunskaper och kunnande om deras kultur.

  Ett annat och enklare alternativ som de flesta klarar av är förnedring och något som snarare liknar pennalism, och ett tredje är tortyr, vilket jag inte kan se att USA använde.

   
 • At 11 maj, 2007 21:43, Anonymous Anonym said…

  Fattar inte att det finns sådana som tillbringar sin tid med att förstöra och försvåra livet för andra, får du nån kick av att sparka på någon som ligger nere? Jag tror på Allah ja, muslim, islamist kalla mig vad du vill, nationalitet svensk! förstår du att på grund av ignoranta antagonister som ljuger och tolkar saker godtyckligt(som du exempelvis gör här) måste vi ständigt inta en apologetisk ställning, utstå mobbning, diskrimenering, se rädsla hos folk och för varje gång man berättar fakta så kommer det ännu fler, läst något liknande det du skrivit. "Ok med invandrare men bort med muslimer" har allmäna inställningen blivit. Bra jobbat??? ok tillbaka till det löjliga du skrivit för att visa din okunskap. Toqiya heter ämnet, och som du skrev shias syn på det ja, denna gruppen(Iran samt södra Irak) anses inte ens vara muslimer av majoriteten, vad har då deras syn med islam att göra? dina citat är kassa, zettterstens översättning av Koranen är värdelös, syftet med översättningen förklarar det. LÖGN ÄR INTE TILLÅTEN (autentiksa bevis kan du få om du så önskar men du har nog inget intresse av kunskap snarare konsp. teorier) så vad återstår då jo din rädsla och fördomar att vi smider planer på att överta världen, heheh kan du inte bara skaffa ett liv, syssla med nåt konstruktivt, besök oss i mosken och se själv vad vi gör vad vi säger, alla är välkomna, tänker inte kommentera dina politiska utsagor då dessa inte har något med Islam att göra.

   
 • At 16 augusti, 2007 22:00, Anonymous Anonym said…

  "Anonym" må leva i en egen liten drömvärld, men jag håller med honom om att det nog borde göras en ny Koranöversättning. Och då menar jag inte en överslätande PK-översättning, utan en som verkligen går till botten med den komplicerade fornarabiskan (man trodde ju att en allsmäktig gudom skulle uttala sig på ett lättfattligt sätt SOM INTE KAN TOLKAS LITE HUR FAN MAN VILL NÄR MAN VILL, men icke...), och översätter den till modern svenska så att man verkligen förstår vad som menas. Jag tror nämligen att det skulle vara ett ypperligt sätt att få folk att inse vilken vidrig religion Islam är.

  Jag menar, när jag på allvar läste Bibeln på någorlunda modern svenska och satte mig in i vad som verkligen stod där, fanns det inget annat alternativ än att bli ateist.

  Allahu (Amiral) Ackbar!

   
 • At 04 september, 2007 20:28, Anonymous Anonym said…

  Stackars dig på Domens Dag... Du får stå ensam och naken inför Allah/Gud Den Allsmäktige... Då ska du se att du inte är så kaxig längre... Ditt hjärta är inte fullt av Allahs/Guds kärlek därför vågar du hitta på en masssa dynga om Islam (den rätta religionen inför Allah/Gud). Men om du ber Allah/Gud om förlåtelse för din fruktansvärt stora synd så kanske han tillger dig och du får Allahs/Guds kärlek in i ditt onda hjärta. Endast den som ber Allah/Gud om förlåtelse och rannsakar sig själv dagligen och på så vis med vilja kan bli en stegvis bättre människa. Men endast med Allahs/Guds hjälp och kraft kan en människa bli god och tillhöra de rättrogna. Annars tillhör man syndarna (Allah/Gud förnekarna som en dag ska straffas i det brinnade Gehenna (helvetet) står det i Koranen, Bibeln och Torah... Sök Allahs/Guds hjälp för din egen skull - en dag kommer du att ångra dig... för DU själv ska bära med dig allt det goda respektive det onda du har gjort i DITT liv på Domens Dag och därmed rannsakas av Allah/Gud och få antingen himmelriket eller straffet (levande död/likt en zombie) utmätt (vågskål) efter din död och detta ska vara i evigheters evigheter (d.v.s. det tar aldrig slut. Tänk NOGA efter innan du sprider gift om andra och andras religion innan det är för sent (alltså innan du dör) för det gör mig och andra som tror på Allah/Gud och alla hans profeter djupt sårade och bedrövade i våra hjärtan! Har du själv rent mjöl i påsen? Vem är du själv i detta stora universum? TÄÄÄÄÄNNNNKKKKK!!!!! För din egen skull! /Mvh Mola

   
 • At 21 augusti, 2008 23:32, Anonymous Anonym said…

  Det lustiga är att det finns de som säger ungefär samma sak om sionismen. De hävdar t.ex att judarna blev utslängda från över 100 olika länder genom historien beroende bl.a beroende på sin ohederlighet och lögnaktighet.

  De hittar också en massa stycken som visar att det är okej att lura goyims (icke judar).

  De hävdar även att sionisterna inte bara försöker ta över världen utan även i stort har lyckats.

  T.ex
  http://iamthewitness.com/
  är en sådan sida.

  Men allt ovan är ju antisemitisk, försök att skapa hat och grovt rasitiskt! Eller hur? Men att skita på samma sätt på Islam är inte rasistiskt eller hur?

  För resten, hur många muslimer sitter i Federal Reserve? Hur många judar? Hur många muslimer äger de fem största mediabolagen i USA och hur många äger sionisterna? Hur många judar sitter i Bush administration och hur många muslimer? Hur många muslimska stjärnor finns det i Hollywood och hur många judar? O.s.v, o.s.v.

  Men att ställa dessa frågor är också djupt rasistiskt men det svammel du sprider är, ja, vadå?

   
 • At 19 september, 2008 19:57, Anonymous Anonym said…

  Siste Anonym: Eftersom Islam inte är rasbaserat är kritik av Islam som ideologi inte på något sätt att betraktas som rasism. Likaså är islamofobi ett ganska konstigt ord. Är den som har problem med nazismen nazistofob?

   
 • At 13 november, 2008 13:01, Blogger OLIRC said…

  Själv sett detta beteende på nära håll då en muslimsk kvinna dolde sin religion genom att gå västerländskt klädd och vara ihop med en kille här i trakten där jag bor.

  Det gick några månader och sen fick jag se och höra att denna kvinna hade tagit hit sin kille ifrån sitt hemland och gift sig med denne och börjat skyla sig som koranen påbjuder enligt mullorna.

  Killen från trakten då? Han blev väldigt nedbruten ett tag men har nu återhämtat sig och är icke förtjust i vad denne svekfulle kvinnan stälde till med men för henne var han ett verktyg för hennes mål så för mig är islam sociopaternas religion och det står jag för.

   
 • At 01 februari, 2011 02:48, Anonymous Fenris13 said…

  Jag kommer aldrig förstå hur man kan tillbe en gud som bortsett ifrån att kräva "underkastelse" också beordrar att man ska mörda sin medmänniska bara för att denne vägrar underkasta sig och sedan stå och bräka att denne gud är "god" både kristna judar och muslimer har badat i blod även om muslimerna verkar ha byggt en hel "kultur" runt hela detta galna koncept JAG är själv religiös men ALDRIG att jag tillber en despotisk gud (eller gudar)! Muslimer medger alltså att de genom sin religion godkänner diktatur? Jag har hört hur muslimer tom hyllat Hitler för de saker han gjorde (mot judar förstås) plus att muslimerna i dåvarande Jerusalem ingick ett avtal med Hitler om utrensning av Jerusalems judar mot militär hjälp det fanns tom en division inom Waffen SS som bestod utav albaner!
  Muslimer kallar alla som överhuvudtaget kritiserar deras ****-religion för rasister men SJÄLVA får de minsann agera OCH kritisera hur de vill och VEM de vill(påminner om mobbarna i en skola som oftast är de första att skvallra för rektorn när ett offer "slår" tillbaka)!
  JAG oroar mej inte för denna "domens dag" jag kommer INTE att dömas av deras demongud jag har mina egna gudar och de dömer efter HUR man beter sig i livet OAVSETT vad man tror på!
  Men muslimer verkar ha en minst sagt märklig syn på god och ond!!!

   

Skicka en kommentar

<< Home